About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Irtimid2001
Last Updated: 07/24/05 12:52
Viewed 3540 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 73.80%
Ranking kryminalny Foot-soldier (7929)
Ostatnia Wykonana Misja Breaking The Bank At Caligula
Czas grania 49:02
Miniête dni w grze 205 dni
Iloœæ zapisañ gry 326
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 140
Liczba zjedzonych posi³ków 64
Przemalowania samochodów 15
Iloœæ odwiedzin na si³owni 6
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
104 po 137 próbach
75.91%
Zamalowane tagi 32 out of 100
32%
Zrobione zdjêcia 1 out of 50
2%
Zebrane podkowy 7 out of 50
14%
Zebrane ostrygi 14 out of 50
28%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 11
Najdalszy skok na rowerze 86.67ft
Ostatni wynik w tañczeniu 2830
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 27%
Wytrzyma³oœæ 80%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 35%
Seksapil 36%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 50%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 10%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 11
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 4
Liczba us³ug dziwek 4
Postêp z Denise 68.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 35.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Poor
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 53
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 35
Zabici zrekrutowani 14
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 35
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1702
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $420 000,00
Kasa wydana na modê $823,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 374,00
Kasa wydana na fryzjera $1 250,00
Kasa wydana na dziwki $86,00
Kasa wydana na klub striptizerski $160,00
Kasa wydana na tuning aut $4 390,00
Kasa wydana na jedzenie $128,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $427 515,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $1 704 925,00
Kasa wygrana w kasynach $5 652 875,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $4 320 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $10 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
15652 z 33761
46.36%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 205
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2899
Ludzie zniszczeni przez innych 365
Zniszczeni kryminaliœci 7
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1651
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2640
Zniszczone pojazdy ziemne 527
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 101
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 549 626,00
Liczba przebitych kó³ 148
Liczba strza³ów w g³owê 994
Wywo³ane po¿ary 715
Policja
Iloœæ ³apówek 5
Liczba zdobytych gwiazdek 253
Liczba straconych gwiazdek 199
EfektywnoϾ 75.91%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6260.00ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 1081º
Unikalne skoki znalezione 11 out of 70
15.71%
Unikalne skoki wykonane 8 out of 70
11.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 2710.40ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 1:08
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 429.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 0.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:11
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:11
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 6301940.32ft
Dystans pokonany na nogach 593398.81ft
Dystans pokonany wp³aw 19765.25ft
Dystans pokonany samochodem 2936795.00ft
Dystans pokonany rowerem 216710.94ft
Dystans pokonany motocyklem 1553598.13ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 59770.43ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 444.82ft
Dystans pokonany helikopterem 85525.41ft
Dystans pokonany samolotem 822288.19ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 6476.67ft
Dystans pokonany na bie¿ni 7166.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 1:23
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 2:19
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:19
Czas lotu 1:13
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 10
Ludzie uratowani w misji medyka 94
Kasa zarobiona w taksówce $4 795,00
Podwiezieni pasa¿erowie 32
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 1
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $1 000,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 16 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 7
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 7
Pstrykniête zdjêcia 34
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:44
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:33
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:21
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!