About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Iv_
Last Updated: 05/13/09 20:06
Viewed 3147 times


Translate this page from Spanish: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 21.93%
Nusikaltëlio reitingas Homeboy (1724)
Paskutinë Pereita Misija Are You Going To San Fierro?
Þaidimo laikas 11:27
Þaidime praëjusios dienos 57 dienos
Þaidimas iðsaugotas 109
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 36
Perdaþyti automobiliai 7
Gimnastikos salë aplankyta 7
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
40 ið 42 bandymø
95.24%
Perpurkðti grafitai 6 de 100
6%
Nuotraukos 0 de 50
0%
Surinktos pasagos 0 de 50
0%
Surinktos kriauklës 0 de 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris -2147483648kgs
Sunkiausi svarmenys 0
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 6200
Þaidëjo statistikos
Storumas 36%
Iðtvermë 42%
Pagarba 0
Plauèiø talpa 5%
Seksualumas 5%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 10%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 10%
Dviraèiø vairavimo gabumai 5%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 2
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 13.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gánster
Pistoletas su duslintuvu 0
Desert Eagle Cutre
Ðratinis ðautuvas Gánster
Nupjautavamzdis 0
Kovinis ðautuvas 0
Maðininis pistoletas Gánster
SMG Asesino Profesional
AK47 Asesino Profesional
M4 Cutre
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 12
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 23
Verbuoti gaujos nariai 14
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 14
Viso nuþudyta gaujø nariø 23
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 400
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $11.700,00
Mados biudþetas $170,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $200,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $360,00
Visas apsipirkimo biudþetas $12.430,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $500,00
Nuosavybës biudþetas $40.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $
Loðimuose laimëti pinigai $
Loðimuose pralaimëti pinigai $
Didþiausias loðimø laimëjimas $
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
5653 ið 6669
84.77%
Sunaudota sprogmenø (kg) 15
Tavo nuþudyti þmonës 833
Kitø nuþudyti þmonës 138
Nuþudyti nusikaltëliai 20
Nuþudyti gaujø nariai 378
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 753
Sunaikinti automobiliai/motociklai 131
Sunaikinti laivai 0
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 4
Pridaryta þalos uþ $485.820,00
Perðautos padangos 63
Ðûviai á galvà 217
Sukelti gaisrai 220
Policija
policijos kyðiai 1
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 75
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 60
Paisekimas 95.24%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Acrobacia demencial
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 99.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 4
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 480º
Rasti unikalûs ðuoliai 4 de 70
5.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 1 de 70
1.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 0.00m
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 0.00m
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 317324.15m
Pësèiomis nueita 49918.27m
Plaukte nuplaukta 476.38m
Automobiliu nuvaþiuota 217776.94m
Dviraèiu nuvaþiuota 2889.35m
Motociklu nuvaþiuota 30600.21m
Laivu nuplaukta 0.00m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00m
Sraigtasparniu nuskrista 0.00m
Lëktuvu nuskrista 0.00m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 14983.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 680.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 7:27
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:32
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:00
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $705,00
Nuveþti keleiviai 5
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 25
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:23
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:12
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:15
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!