About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Iv_
Last Updated: 05/13/09 20:06
Viewed 3154 times


Translate this page from Spanish: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 21.93%
Ranking kryminalny Homeboy (1724)
Ostatnia Wykonana Misja Are You Going To San Fierro?
Czas grania 11:27
Miniête dni w grze 57 dni
Iloœæ zapisañ gry 109
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 36
Przemalowania samochodów 7
Iloœæ odwiedzin na si³owni 7
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
40 po 42 próbach
95.24%
Zamalowane tagi 6 de 100
6%
Zrobione zdjêcia 0 de 50
0%
Zebrane podkowy 0 de 50
0%
Zebrane ostrygi 0 de 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce -2147483648kgs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 0
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 6200
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 36%
Wytrzyma³oœæ 42%
Respekt 0
Pojemnoœæ p³uc 5%
Seksapil 5%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 10%
Umiejêtnoœæ latania 0%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 10%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 5%
Hazard 0%
Ranga pilota 0
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 1
Liczba udanych randek 2
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 13.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gánster
Pistolet z t³umikiem 0
Desert Eagle Cutre
Shotgun Gánster
Sawn-off shotgun 0
Combat shotgun 0
Pistolet maszynowy Gánster
SMG Asesino Profesional
AK47 Asesino Profesional
M4 Cutre
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 12
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 23
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 14
Zabici zrekrutowani 14
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 23
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 400
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $11 700,00
Kasa wydana na modê $170,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $200,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $360,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $12 430,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $500,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $40 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $
Kasa wygrana w kasynach $
Kasa przegrana w kasynach $
Najwiêksza wygrana w kasynie $
Najmniejsza wygrana w kasynie $
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
5653 z 6669
84.77%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 15
Ludzie zniszczeni przez ciebie 833
Ludzie zniszczeni przez innych 138
Zniszczeni kryminaliœci 20
Zniszczeni cz³onkowie gangów 378
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 753
Zniszczone pojazdy ziemne 131
Zniczone ³odzie 0
Zniszczone helikoptery i samoloty 4
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $485 820,00
Liczba przebitych kó³ 63
Liczba strza³ów w g³owê 217
Wywo³ane po¿ary 220
Policja
Iloœæ ³apówek 1
Liczba zdobytych gwiazdek 75
Liczba straconych gwiazdek 60
EfektywnoϾ 95.24%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Acrobacia demencial
Najd³uszy skok 99.00m
Najwy¿szy skok 4
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 480º
Unikalne skoki znalezione 4 de 70
5.71%
Unikalne skoki wykonane 1 de 70
1.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00m
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 0.00m
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 0.00m
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 317324.15m
Dystans pokonany na nogach 49918.27m
Dystans pokonany wp³aw 476.38m
Dystans pokonany samochodem 217776.94m
Dystans pokonany rowerem 2889.35m
Dystans pokonany motocyklem 30600.21m
Dystans pokonany ³odzi¹ 0.00m
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00m
Dystans pokonany helikopterem 0.00m
Dystans pokonany samolotem 0.00m
Dystans pokonany na rowerze treningowym 14983.00m
Dystans pokonany na bie¿ni 680.00m
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 7:27
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:32
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:00
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $705,00
Podwiezieni pasa¿erowie 5
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 25
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:23
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:12
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:15
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!