About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: JB_HiFi
Last Updated: 11/30/05 13:39
Viewed 3086 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 65.78%
Nusikaltëlio reitingas Jacker (4875)
Paskutinë Pereita Misija Green Goo
Þaidimo laikas 33:54
Þaidime praëjusios dienos 129 dienos
Þaidimas iðsaugotas 178
Apsilankymai ligoninëje 3
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 6
Perdaþyti automobiliai 8
Gimnastikos salë aplankyta 7
Sukèiauta 1
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
89 ið 143 bandymø
62.24%
Perpurkðti grafitai 8 out of 100
8%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 200lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3530
Þaidëjo statistikos
Storumas 56%
Iðtvermë 100%
Pagarba 50%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 23%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 13
Tragiðkø pasimatymø skaièius 3
Prieita iki galo su mergina 1
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 40.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 35.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 6
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 17
Verbuoti gaujos nariai 5
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 5
Viso nuþudyta gaujø nariø 45
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 396
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $23.800,00
Mados biudþetas $3.425,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.850,00
Kirpyklø biudþetas $800,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $19.991,00
Maisto biudþetas $55,00
Visas apsipirkimo biudþetas $48.871,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $300,00
Nuosavybës biudþetas $919.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $35.520,00
Loðimuose laimëti pinigai $63.820,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $
Didþiausias loðimø laimëjimas $62.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
21304 ið 25128
84.78%
Sunaudota sprogmenø (kg) 426
Tavo nuþudyti þmonës 1907
Kitø nuþudyti þmonës 289
Nuþudyti nusikaltëliai 17
Nuþudyti gaujø nariai 364
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1416
Sunaikinti automobiliai/motociklai 329
Sunaikinti laivai 3
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 84
Pridaryta þalos uþ $2.244.362,00
Perðautos padangos 200
Ðûviai á galvà 380
Sukelti gaisrai 476
Policija
policijos kyðiai 0
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 47861
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 31
Paisekimas 62.24%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 260.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 9
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 360º
Rasti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Atlikti unikalûs ðuoliai 1 out of 70
1.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 107.09ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:02
Toliausiai dviem ratais 161.19ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3985507.5ft
Pësèiomis nueita 340833.88ft
Plaukte nuplaukta 7805.01ft
Automobiliu nuvaþiuota 2932224.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 14782.23ft
Motociklu nuvaþiuota 363663.09ft
Laivu nuplaukta 31555.32ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 62583.79ft
Lëktuvu nuskrista 205843.52ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 24883.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 1333.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 3:21
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:33
Laikas su raketine kuprine 0:04
Skrydþiø laikas 0:30
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 1
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 2
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 2
Greitàja iðgelbëti þmonës 3
Taksi uþdirbti pinigai $4.676,00
Nuveþti keleiviai 32
Pereitos sunkveþimiø misijos 3
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $5.250,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 19 out of 30
Importuoti automobiliai 2
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 31
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 12
Geriausias laikas - 8-Track 6:33
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:26
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:33
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:34
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:06
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 3:28
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!