About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: JB_HiFi
Last Updated: 11/30/05 13:39
Viewed 3042 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 65.78%
Ranking kryminalny Jacker (4875)
Ostatnia Wykonana Misja Green Goo
Czas grania 33:54
Miniête dni w grze 129 dni
Iloœæ zapisañ gry 178
Liczba odwiedzin w szpitalu 3
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 6
Przemalowania samochodów 8
Iloœæ odwiedzin na si³owni 7
Iloœc wpisanych kodów 1
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
89 po 143 próbach
62.24%
Zamalowane tagi 8 out of 100
8%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 1 out of 50
2%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 200lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3530
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 56%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 50%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 23%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 13
Liczba spieprzonych randek 3
Liczba numerków z dziewczynami 1
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 40.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 35.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 6
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 17
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 5
Zabici zrekrutowani 5
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 45
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 396
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $23 800,00
Kasa wydana na modê $3 425,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 850,00
Kasa wydana na fryzjera $800,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $19 991,00
Kasa wydana na jedzenie $55,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $48 871,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $300,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $919 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $35 520,00
Kasa wygrana w kasynach $63 820,00
Kasa przegrana w kasynach $
Najwiêksza wygrana w kasynie $62 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
21304 z 25128
84.78%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 426
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1907
Ludzie zniszczeni przez innych 289
Zniszczeni kryminaliœci 17
Zniszczeni cz³onkowie gangów 364
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1416
Zniszczone pojazdy ziemne 329
Zniczone ³odzie 3
Zniszczone helikoptery i samoloty 84
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 244 362,00
Liczba przebitych kó³ 200
Liczba strza³ów w g³owê 380
Wywo³ane po¿ary 476
Policja
Iloœæ ³apówek 0
Liczba zdobytych gwiazdek 47861
Liczba straconych gwiazdek 31
EfektywnoϾ 62.24%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 260.00ft
Najwy¿szy skok 9
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 360º
Unikalne skoki znalezione 2 out of 70
2.86%
Unikalne skoki wykonane 1 out of 70
1.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 107.09ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:02
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 161.19ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3985507.5ft
Dystans pokonany na nogach 340833.88ft
Dystans pokonany wp³aw 7805.01ft
Dystans pokonany samochodem 2932224.00ft
Dystans pokonany rowerem 14782.23ft
Dystans pokonany motocyklem 363663.09ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 31555.32ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 62583.79ft
Dystans pokonany samolotem 205843.52ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 24883.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 1333.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 3:21
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:33
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:04
Czas lotu 0:30
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 1
Kryminaliœci zabici w Vigilante 2
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 2
Ludzie uratowani w misji medyka 3
Kasa zarobiona w taksówce $4 676,00
Podwiezieni pasa¿erowie 32
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 3
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $5 250,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 19 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 2
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 31
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 12
Najlepszy czas w 8-Track 6:33
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:26
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:33
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:34
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:06
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:28
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!