About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: JDH504
Last Updated: 06/22/05 00:03
Viewed 3139 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 54.55%
Ranking kryminalny Lil' G (3247)
Ostatnia Wykonana Misja Breaking The Bank At Caligula
Czas grania 25:00
Miniête dni w grze 132 dni
Iloœæ zapisañ gry 262
Liczba odwiedzin w szpitalu 7
Razy utopiony 0
Szczêœcie 40
Liczba zjedzonych posi³ków 68
Przemalowania samochodów 19
Iloœæ odwiedzin na si³owni 8
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
98 po 124 próbach
79.03%
Zamalowane tagi 6 out of 100
6%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 2 out of 50
4%
Zebrane ostrygi 2 out of 50
4%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 0
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 60.00ft
Ostatni wynik w tañczeniu 5190
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 4%
Wytrzyma³oœæ 28%
Respekt 97%
Pojemnoœæ p³uc 15%
Seksapil 9%
Musku³y 99%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 36%
Umiejêtnoœæ latania 85%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 43%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 10%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 4
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 2
Postêp z Denise 10.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 11.00%
Postêp z Millie 36.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Gangster
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Los Santos Vagos
Zajête terytoria 19
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 35.85%
Utrzymane terytoria 19
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 19
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 17
Zabici zrekrutowani 8
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 22
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 649
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Grove Street Families
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $294 060,00
Kasa wydana na modê $13 361,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $550,00
Kasa wydana na dziwki $52,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $16 546,00
Kasa wydana na jedzenie $522,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $323 589,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 600,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $150 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $200,00
Kasa wygrana w kasynach $200,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $100,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $100,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
10753 z 17905
60.06%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 110
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1783
Ludzie zniszczeni przez innych 292
Zniszczeni kryminaliœci 4
Zniszczeni cz³onkowie gangów 606
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1564
Zniszczone pojazdy ziemne 511
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 26
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 252 175,00
Liczba przebitych kó³ 105
Liczba strza³ów w g³owê 387
Wywo³ane po¿ary 511
Policja
Iloœæ ³apówek 4
Liczba zdobytych gwiazdek 192
Liczba straconych gwiazdek 150
EfektywnoϾ 79.03%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 286.67ft
Najwy¿szy skok 8
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 290º
Unikalne skoki znalezione 8 out of 70
11.43%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 505.23ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:11
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 119.49ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3181826.08ft
Dystans pokonany na nogach 349900.69ft
Dystans pokonany wp³aw 6195.95ft
Dystans pokonany samochodem 1600669.38ft
Dystans pokonany rowerem 24007.98ft
Dystans pokonany motocyklem 563643.81ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 20551.73ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 88863.48ft
Dystans pokonany samolotem 523043.06ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 4950.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:42
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 2:13
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:04
Czas lotu 0:50
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 2 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 1
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 18
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:28
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:17
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:22
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!