About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Ja
Last Updated: 08/18/05 09:40
Viewed 3581 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 49.73%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (7691)
Paskutinë Pereita Misija Little Loop
Þaidimo laikas 32:22
Þaidime praëjusios dienos 134 dienos
Þaidimas iðsaugotas 206
Apsilankymai ligoninëje 3
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 86
Perdaþyti automobiliai 41
Gimnastikos salë aplankyta 13
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
68 ið 104 bandymø
65.38%
Perpurkðti grafitai 7 out of 100
7%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 106.67ft
paskutinis ðokiø rezultatas 4630
Þaidëjo statistikos
Storumas 57%
Iðtvermë 100%
Pagarba 62%
Plauèiø talpa 60%
Seksualumas 43%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 41%
Skraidymo gabumai 46%
Motociklø vairavimo gabumai 93%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 4
Pasimatymø skaièius 4
Sëkmingø pasimatymø skaièius 26
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 9
Aplankytos prostitutës 4
Progresas su Denise 55.00%
Progresas su Michelle 15.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 15.00%
Progresas su Katie 100.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Gangster
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 11
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 22
Verbuoti gaujos nariai 20
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 3
Viso nuþudyta gaujø nariø 33
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 442
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $264.940,00
Mados biudþetas $1.835,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.887,00
Kirpyklø biudþetas $1.330,00
Prostituèiø biudþetas $126,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $45.665,00
Maisto biudþetas $721,00
Visas apsipirkimo biudþetas $313.028,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.000,00
Nuosavybës biudþetas $875.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $2.672.340,00
Loðimuose laimëti pinigai $15.549.615,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $
Didþiausias loðimø laimëjimas $7.317.145,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $550.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 2
Parduota pavogtø dalykø 2
Vagystëmis uþdirbti pinigai $80,00
Didþiausias vagysèiø grobis $80,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
7207 ið 12386
58.19%
Sunaudota sprogmenø (kg) 104
Tavo nuþudyti þmonës 1313
Kitø nuþudyti þmonës 274
Nuþudyti nusikaltëliai 29
Nuþudyti gaujø nariai 409
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1079
Sunaikinti automobiliai/motociklai 304
Sunaikinti laivai 2
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 97
Pridaryta þalos uþ $1.545.985,00
Perðautos padangos 130
Ðûviai á galvà 624
Sukelti gaisrai 547
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 296
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 211
Paisekimas 65.38%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 520.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 10
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 439º
Rasti unikalûs ðuoliai 9 out of 70
12.86%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 3957.08ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 1:43
Toliausiai ant priekinio rato 348.76ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:15
Toliausiai dviem ratais 123.64ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4103388.43ft
Pësèiomis nueita 331362.13ft
Plaukte nuplaukta 25848.03ft
Automobiliu nuvaþiuota 2110470.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 178252.69ft
Motociklu nuvaþiuota 997136.00ft
Laivu nuplaukta 53755.92ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 36808.91ft
Lëktuvu nuskrista 282577.84ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 87176.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 18:26
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:31
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 4
Greitàja iðgelbëti þmonës 14
Taksi uþdirbti pinigai $87,00
Nuveþti keleiviai 1
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 12
Pereiti tiro lygiai 8 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:49
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:57
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:45
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:27
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:28
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:54
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:29
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 5
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 2:00
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!