About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Ja
Last Updated: 08/18/05 09:40
Viewed 3589 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 49.73%
Ranking kryminalny Foot-soldier (7691)
Ostatnia Wykonana Misja Little Loop
Czas grania 32:22
Miniête dni w grze 134 dni
Iloœæ zapisañ gry 206
Liczba odwiedzin w szpitalu 3
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 86
Przemalowania samochodów 41
Iloœæ odwiedzin na si³owni 13
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
68 po 104 próbach
65.38%
Zamalowane tagi 7 out of 100
7%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 1 out of 50
2%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 106.67ft
Ostatni wynik w tañczeniu 4630
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 57%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 62%
Pojemnoœæ p³uc 60%
Seksapil 43%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 41%
Umiejêtnoœæ latania 46%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 93%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 4
Liczba zaliczonych dziewczyn 4
Liczba udanych randek 26
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 9
Liczba us³ug dziwek 4
Postêp z Denise 55.00%
Postêp z Michelle 15.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 15.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Gangster
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 11
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 22
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 20
Zabici zrekrutowani 3
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 33
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 442
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $264 940,00
Kasa wydana na modê $1 835,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 887,00
Kasa wydana na fryzjera $1 330,00
Kasa wydana na dziwki $126,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $45 665,00
Kasa wydana na jedzenie $721,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $313 028,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $875 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $2 672 340,00
Kasa wygrana w kasynach $15 549 615,00
Kasa przegrana w kasynach $
Najwiêksza wygrana w kasynie $7 317 145,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $550 000,00
Iloœc zrabowanych domów 2
Liczba sprzedanych ³upów 2
Kasa zarobiona na w³amaniach $80,00
Najwiêkszy ³up $80,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
7207 z 12386
58.19%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 104
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1313
Ludzie zniszczeni przez innych 274
Zniszczeni kryminaliœci 29
Zniszczeni cz³onkowie gangów 409
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1079
Zniszczone pojazdy ziemne 304
Zniczone ³odzie 2
Zniszczone helikoptery i samoloty 97
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 545 985,00
Liczba przebitych kó³ 130
Liczba strza³ów w g³owê 624
Wywo³ane po¿ary 547
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 296
Liczba straconych gwiazdek 211
EfektywnoϾ 65.38%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 520.00ft
Najwy¿szy skok 10
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 439º
Unikalne skoki znalezione 9 out of 70
12.86%
Unikalne skoki wykonane 4 out of 70
5.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 3957.08ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 1:43
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 348.76ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:15
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 123.64ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 4103388.43ft
Dystans pokonany na nogach 331362.13ft
Dystans pokonany wp³aw 25848.03ft
Dystans pokonany samochodem 2110470.25ft
Dystans pokonany rowerem 178252.69ft
Dystans pokonany motocyklem 997136.00ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 53755.92ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 36808.91ft
Dystans pokonany samolotem 282577.84ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 87176.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 18:26
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:31
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 4
Ludzie uratowani w misji medyka 14
Kasa zarobiona w taksówce $87,00
Podwiezieni pasa¿erowie 1
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 12
Wykonane poziomy na strzelnicy 8 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:49
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:57
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:45
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:27
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:28
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:54
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:29
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 5
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 2:00
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!