About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Jamz
Last Updated: 11/07/05 18:20
Viewed 3228 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (14701)
Paskutinë Pereita Misija 8-track
Þaidimo laikas 70:51
Þaidime praëjusios dienos 312 dienos
Þaidimas iðsaugotas 541
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 93
Perdaþyti automobiliai 46
Gimnastikos salë aplankyta 25
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
145 ið 220 bandymø
65.91%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 20
Tolimiausias metimas 201.11ft
paskutinis ðokiø rezultatas 5420
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 100%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Captain
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 58
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 54
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 100.00%
Progresas su Helena 100.00%
Progresas su Barbara 100.00%
Progresas su Katie 100.00%
Progresas su Millie 100.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 54
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 17
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 10
Viso nuþudyta gaujø nariø 36
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1751
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $125.500,00
Mados biudþetas $114.534,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.475,00
Kirpyklø biudþetas $500,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $17.540,00
Maisto biudþetas $619,00
Visas apsipirkimo biudþetas $258.818,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $3.900,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $114.401.080,00
Loðimuose laimëti pinigai $64.707.620,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $49.693.460,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $1.200.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $2.565.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 16
Parduota pavogtø dalykø 46
Vagystëmis uþdirbti pinigai $11.160,00
Didþiausias vagysèiø grobis $5.120,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
25485 ið 25485
100%
Sunaudota sprogmenø (kg) 210
Tavo nuþudyti þmonës 4321
Kitø nuþudyti þmonës 558
Nuþudyti nusikaltëliai 136
Nuþudyti gaujø nariai 1701
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3950
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1272
Sunaikinti laivai 9
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 186
Pridaryta þalos uþ $5.450.268,00
Perðautos padangos 233
Ðûviai á galvà 1850
Sukelti gaisrai 1132
Policija
policijos kyðiai 27
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 694
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 430
Paisekimas 65.91%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Triple insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6256.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1286º
Rasti unikalûs ðuoliai 70 out of 70
100%
Atlikti unikalûs ðuoliai 70 out of 70
100%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 3450.07ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:22
Toliausiai ant priekinio rato 303.68ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:07
Toliausiai dviem ratais 209.48ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:05
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:24
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 9:19
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 10881638.85ft
Pësèiomis nueita 968766.25ft
Plaukte nuplaukta 21489.79ft
Automobiliu nuvaþiuota 4523121.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 281542.78ft
Motociklu nuvaþiuota 3153727.75ft
Laivu nuplaukta 128089.09ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 646.92ft
Sraigtasparniu nuskrista 248146.64ft
Lëktuvu nuskrista 1379448.63ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 162713.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 13946.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 23:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 10:45
Laikas su raketine kuprine 0:43
Skrydþiø laikas 2:26
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $15.689,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $31.460,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $12.000,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 21:20
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 113
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 34
BMX geriausias laikas 3:04
NRG-500 geriausias laikas 2:59
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:28
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 6:55
Geriausias rato laikas - dirt track 0:55
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:30
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:51
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:57
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:49
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:42
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:20
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:33
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:21
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:18
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:03
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:44
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:30
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:46
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:03
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:19
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:00
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:12
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:36
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:00
Geriausias laikas - World War Aces 3:09
Geriausias laikas - Barnstorming 7:04
Geriausias laikas - Military Service 14:05
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:23
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:57
Geriausias laikas - Heli Hell 7:15

Get Stats Like These!