About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Jamz
Last Updated: 11/07/05 18:20
Viewed 3171 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Hoo-rider (14701)
Ostatnia Wykonana Misja 8-track
Czas grania 70:51
Miniête dni w grze 312 dni
Iloœæ zapisañ gry 541
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 93
Przemalowania samochodów 46
Iloœæ odwiedzin na si³owni 25
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
145 po 220 próbach
65.91%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 20
Najdalszy skok na rowerze 201.11ft
Ostatni wynik w tañczeniu 5420
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 100%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Captain
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 58
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 54
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 100.00%
Postêp z Helen¹ 100.00%
Postêp z Barbar¹ 100.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 100.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 54
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 17
Zabici zrekrutowani 10
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 36
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1751
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $125 500,00
Kasa wydana na modê $114 534,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 475,00
Kasa wydana na fryzjera $500,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $17 540,00
Kasa wydana na jedzenie $619,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $258 818,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $3 900,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $114 401 080,00
Kasa wygrana w kasynach $64 707 620,00
Kasa przegrana w kasynach $49 693 460,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $1 200 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $2 565 000,00
Iloœc zrabowanych domów 16
Liczba sprzedanych ³upów 46
Kasa zarobiona na w³amaniach $11 160,00
Najwiêkszy ³up $5 120,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
25485 z 25485
100%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 210
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4321
Ludzie zniszczeni przez innych 558
Zniszczeni kryminaliœci 136
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1701
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3950
Zniszczone pojazdy ziemne 1272
Zniczone ³odzie 9
Zniszczone helikoptery i samoloty 186
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $5 450 268,00
Liczba przebitych kó³ 233
Liczba strza³ów w g³owê 1850
Wywo³ane po¿ary 1132
Policja
Iloœæ ³apówek 27
Liczba zdobytych gwiazdek 694
Liczba straconych gwiazdek 430
EfektywnoϾ 65.91%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Triple insane stunt
Najd³uszy skok 6256.67ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 1286º
Unikalne skoki znalezione 70 out of 70
100%
Unikalne skoki wykonane 70 out of 70
100%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 3450.07ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:22
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 303.68ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 209.48ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:05
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:24
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 9:19
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 10881638.85ft
Dystans pokonany na nogach 968766.25ft
Dystans pokonany wp³aw 21489.79ft
Dystans pokonany samochodem 4523121.00ft
Dystans pokonany rowerem 281542.78ft
Dystans pokonany motocyklem 3153727.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 128089.09ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 646.92ft
Dystans pokonany helikopterem 248146.64ft
Dystans pokonany samolotem 1379448.63ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 162713.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 13946.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 23:00
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 10:45
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:43
Czas lotu 2:26
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $15 689,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $31 460,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $12 000,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 1
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 21:20
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 113
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 34
BMX Najlepszy czas 3:04
NRG-500 Najlepszy czas 2:59
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:28
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 6:55
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:55
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:30
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:51
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:57
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:49
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:42
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:20
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:33
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:21
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:18
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:03
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:44
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:30
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:46
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:03
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:19
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:00
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:12
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:36
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:00
Najlepszy czas w World War Aces 3:09
Najlepszy czas w Barnstorming 7:04
Najlepszy czas w Military Service 14:05
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:23
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:57
Najlepszy czas w Heli Hell 7:15

Get Stats Like These!