About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Jataman
Last Updated: 12/21/05 07:36
Viewed 4115 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 87.70%
Nusikaltëlio reitingas Monster (66740)
Paskutinë Pereita Misija Grove 4 Life
Þaidimo laikas 69:18
Þaidime praëjusios dienos 80 dienos
Þaidimas iðsaugotas 132
Apsilankymai ligoninëje 8
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 40
Suvalgyti patiekalai 99
Perdaþyti automobiliai 89
Gimnastikos salë aplankyta 8
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
126 ið 199 bandymø
63.32%
Perpurkðti grafitai 31 out of 100
31%
Nuotraukos 24 out of 50
48%
Surinktos pasagos 2 out of 50
4%
Surinktos kriauklës 10 out of 50
20%
Didþiausias ðtangos svoris 0
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 7
Tolimiausias metimas 98.89ft
paskutinis ðokiø rezultatas 6400
Þaidëjo statistikos
Storumas 11%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 35%
Seksualumas 33%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 5
Pasimatymø skaièius 5
Sëkmingø pasimatymø skaièius 31
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 13
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 35.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 20.00%
Progresas su Katie 72.00%
Progresas su Millie 32.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 41
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 67.92%
Priklausanèios teritorijos 36
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 36
Verbuoti gaujos nariai 41
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 24
Viso nuþudyta gaujø nariø 78
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1442
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $376.660,00
Mados biudþetas $54.154,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $810,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $81.260,00
Maisto biudþetas $939,00
Visas apsipirkimo biudþetas $504.473,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $6.600,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $113.610.016,00
Loðimuose laimëti pinigai $346.310.144,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $93.453.296,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $5.555.555,00
Apiplëðtø namø skaièius 17
Parduota pavogtø dalykø 43
Vagystëmis uþdirbti pinigai $12.580,00
Didþiausias vagysèiø grobis $5.780,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
24241 ið 25104
96.56%
Sunaudota sprogmenø (kg) 101
Tavo nuþudyti þmonës 4932
Kitø nuþudyti þmonës 846
Nuþudyti nusikaltëliai 1129
Nuþudyti gaujø nariai 1398
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3788
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1430
Sunaikinti laivai 20
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 350
Pridaryta þalos uþ $8.904.021,00
Perðautos padangos 284
Ðûviai á galvà 477
Sukelti gaisrai 1465
Policija
policijos kyðiai 16
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 557
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 391
Paisekimas 63.32%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 420.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 17
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 823
Rasti unikalûs ðuoliai 14 out of 70
20%
Atlikti unikalûs ðuoliai 11 out of 70
15.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1594.56ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:20
Toliausiai ant priekinio rato 223.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:07
Toliausiai dviem ratais 193.36ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:16
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 11:48
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 11221967.44ft
Pësèiomis nueita 694208.69ft
Plaukte nuplaukta 25114.67ft
Automobiliu nuvaþiuota 4837940.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 241354.89ft
Motociklu nuvaþiuota 1467215.13ft
Laivu nuplaukta 94221.79ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 983008.44ft
Lëktuvu nuskrista 2760770.00ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 110073.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 8060.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 15:16
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 3:09
Laikas su raketine kuprine 0:21
Skrydþiø laikas 5:36
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 30
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 1109
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $107,00
Nuveþti keleiviai 2
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $31.475,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 2
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 18
Padarytos nuotraukos 47
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:43
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 1:06
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 2:35
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 2:21
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 4:04
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 3:22
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:58
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:38
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:26
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:27
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 3:17
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 3:15
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:47
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:24
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 6:13
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:42
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:31
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:49
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 3:03
Geriausias laikas - World War Aces 2:26
Geriausias laikas - Barnstorming 5:43
Geriausias laikas - Military Service 5:00
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:43
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 3:24
Geriausias laikas - Heli Hell 4:08

Get Stats Like These!