About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Jataman
Last Updated: 12/21/05 07:36
Viewed 4038 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 87.70%
Ranking kryminalny Monster (66740)
Ostatnia Wykonana Misja Grove 4 Life
Czas grania 69:18
Miniête dni w grze 80 dni
Iloœæ zapisañ gry 132
Liczba odwiedzin w szpitalu 8
Razy utopiony 0
Szczêœcie 40
Liczba zjedzonych posi³ków 99
Przemalowania samochodów 89
Iloœæ odwiedzin na si³owni 8
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
126 po 199 próbach
63.32%
Zamalowane tagi 31 out of 100
31%
Zrobione zdjêcia 24 out of 50
48%
Zebrane podkowy 2 out of 50
4%
Zebrane ostrygi 10 out of 50
20%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 0
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 7
Najdalszy skok na rowerze 98.89ft
Ostatni wynik w tañczeniu 6400
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 11%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 35%
Seksapil 33%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 5
Liczba zaliczonych dziewczyn 5
Liczba udanych randek 31
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 13
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 35.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 20.00%
Postêp z Katie 72.00%
Postêp z Millie 32.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 41
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 67.92%
Utrzymane terytoria 36
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 36
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 41
Zabici zrekrutowani 24
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 78
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1442
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $376 660,00
Kasa wydana na modê $54 154,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $810,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $81 260,00
Kasa wydana na jedzenie $939,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $504 473,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $6 600,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $113 610 016,00
Kasa wygrana w kasynach $346 310 144,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $93 453 296,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $5 555 555,00
Iloœc zrabowanych domów 17
Liczba sprzedanych ³upów 43
Kasa zarobiona na w³amaniach $12 580,00
Najwiêkszy ³up $5 780,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
24241 z 25104
96.56%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 101
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4932
Ludzie zniszczeni przez innych 846
Zniszczeni kryminaliœci 1129
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1398
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3788
Zniszczone pojazdy ziemne 1430
Zniczone ³odzie 20
Zniszczone helikoptery i samoloty 350
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $8 904 021,00
Liczba przebitych kó³ 284
Liczba strza³ów w g³owê 477
Wywo³ane po¿ary 1465
Policja
Iloœæ ³apówek 16
Liczba zdobytych gwiazdek 557
Liczba straconych gwiazdek 391
EfektywnoϾ 63.32%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 420.00ft
Najwy¿szy skok 17
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 823
Unikalne skoki znalezione 14 out of 70
20%
Unikalne skoki wykonane 11 out of 70
15.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1594.56ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:20
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 223.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 193.36ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:16
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 11:48
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 11221967.44ft
Dystans pokonany na nogach 694208.69ft
Dystans pokonany wp³aw 25114.67ft
Dystans pokonany samochodem 4837940.50ft
Dystans pokonany rowerem 241354.89ft
Dystans pokonany motocyklem 1467215.13ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 94221.79ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 983008.44ft
Dystans pokonany samolotem 2760770.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 110073.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 8060.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 15:16
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 3:09
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:21
Czas lotu 5:36
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 30
Kryminaliœci zabici w Vigilante 1109
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $107,00
Podwiezieni pasa¿erowie 2
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $31 475,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 2
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 18
Pstrykniête zdjêcia 47
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:43
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 1:06
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 2:35
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 2:21
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 4:04
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 3:22
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:58
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:38
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:26
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:27
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:17
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 3:15
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:47
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:24
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 6:13
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:42
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:31
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:49
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 3:03
Najlepszy czas w World War Aces 2:26
Najlepszy czas w Barnstorming 5:43
Najlepszy czas w Military Service 5:00
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:43
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:24
Najlepszy czas w Heli Hell 4:08

Get Stats Like These!