About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Johan
Last Updated: 08/14/05 20:10
Viewed 3933 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Soldier (26879)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 95:10
Miniête dni w grze 361 dni
Iloœæ zapisañ gry 435
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 20
Przemalowania samochodów 20
Iloœæ odwiedzin na si³owni 25
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
146 po 186 próbach
78.49%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 50
Najdalszy skok na rowerze 161.11ft
Ostatni wynik w tañczeniu 5180
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 100%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 70
Liczba spieprzonych randek 4
Liczba numerków z dziewczynami 63
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 100.00%
Postêp z Helen¹ 100.00%
Postêp z Barbar¹ 100.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 100.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 94
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 9
Zabici zrekrutowani 7
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 51
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 3538
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $4 000,00
Kasa wydana na modê $610,00
Kasa wydana na tatua¿e $3 425,00
Kasa wydana na fryzjera $1 400,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $164,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $9 599,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $64 677 700,00
Kasa wygrana w kasynach $200 080 640,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $35 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 77
Liczba sprzedanych ³upów 200
Kasa zarobiona na w³amaniach $321 480,00
Najwiêkszy ³up $216 320,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
30003 z 55939
53.64%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 543
Ludzie zniszczeni przez ciebie 13802
Ludzie zniszczeni przez innych 1214
Zniszczeni kryminaliœci 4365
Zniszczeni cz³onkowie gangów 3404
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 12356
Zniszczone pojazdy ziemne 6978
Zniczone ³odzie 20
Zniszczone helikoptery i samoloty 236
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $39 551 262,00
Liczba przebitych kó³ 615
Liczba strza³ów w g³owê 3113
Wywo³ane po¿ary 830
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 137
Liczba straconych gwiazdek 102
EfektywnoϾ 78.49%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Triple insane stunt
Najd³uszy skok 18040.00ft
Najwy¿szy skok 733
najwiêcej fiko³ków przy skoku 9
Najwiêkszy obrót przy skoku 2218º
Unikalne skoki znalezione 70 out of 70
100%
Unikalne skoki wykonane 70 out of 70
100%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 2236.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:21
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 272.92ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:06
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 205.12ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 11273869.35ft
Dystans pokonany na nogach 1285208.25ft
Dystans pokonany wp³aw 66067.96ft
Dystans pokonany samochodem 7075524.00ft
Dystans pokonany rowerem 301767.78ft
Dystans pokonany motocyklem 1599137.13ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 172427.75ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 286695.88ft
Dystans pokonany samolotem 440383.94ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 46656.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 12:29
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 3:54
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:05
Czas lotu 1:17
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 100
Kryminaliœci zabici w Vigilante 5000
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 100
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 200
Kasa zarobiona w taksówce $29 377,00
Podwiezieni pasa¿erowie 100
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 50
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $243 960,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $6 900,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 20:52
Dostarczone paczki 60
Pstrykniête zdjêcia 200
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 61
BMX Najlepszy czas 10:16
NRG-500 Najlepszy czas 6:36
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:31
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:23
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:24
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:51
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:04
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:55
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:56
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:27
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:30
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:29
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 2:55
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:49
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:24
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:12
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:02
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 1:57
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:28
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:53
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 4:59
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 2:31
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:01
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:10
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 1:49
Najlepszy czas w World War Aces 7:53
Najlepszy czas w Barnstorming 12:42
Najlepszy czas w Military Service 8:54
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 6:03
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 6:03
Najlepszy czas w Heli Hell 10:26

Get Stats Like These!