About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: JohnJohn
Last Updated: 08/27/05 08:32
Viewed 3263 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 97.86%
Nusikaltëlio reitingas Hawg (34979)
Paskutinë Pereita Misija Into The Country
Þaidimo laikas 169:44
Þaidime praëjusios dienos 557 dienos
Þaidimas iðsaugotas 526
Apsilankymai ligoninëje 5
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 428
Perdaþyti automobiliai 63
Gimnastikos salë aplankyta 4
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
140 ið 337 bandymø
41.54%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 40lbs
Sunkiausi svarmenys 80lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 5640
Þaidëjo statistikos
Storumas 62%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 50%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 29
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 24
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 85.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 95.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 103
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 98.36%
Priklausanèios teritorijos 60
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 60
Verbuoti gaujos nariai 27
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 14
Viso nuþudyta gaujø nariø 76
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 4021
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $169.140,00
Mados biudþetas $45.257,00
Tatuiruoèiø biudþetas $2.315,00
Kirpyklø biudþetas $1.150,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $20,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $2.780,00
Maisto biudþetas $4.142,00
Visas apsipirkimo biudþetas $224.334,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.000,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $71.730.304,00
Loðimuose laimëti pinigai $165.873.888,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $30.240.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.520.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
28882 ið 32186
89.73%
Sunaudota sprogmenø (kg) 147
Tavo nuþudyti þmonës 6695
Kitø nuþudyti þmonës 1090
Nuþudyti nusikaltëliai 144
Nuþudyti gaujø nariai 3858
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 6123
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1016
Sunaikinti laivai 9
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 163
Pridaryta þalos uþ $3.796.254,00
Perðautos padangos 477
Ðûviai á galvà 3001
Sukelti gaisrai 1452
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 534
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 286
Paisekimas 41.54%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6240.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1342º
Rasti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1738.70ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:51
Toliausiai ant priekinio rato 248.31ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:23
Toliausiai dviem ratais 176.43ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:07
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 6:30
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 15311779.34ft
Pësèiomis nueita 2422284.25ft
Plaukte nuplaukta 33244.88ft
Automobiliu nuvaþiuota 6595010.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 580311.31ft
Motociklu nuvaþiuota 2318002.50ft
Laivu nuplaukta 219554.39ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 18414.42ft
Sraigtasparniu nuskrista 1151858.00ft
Lëktuvu nuskrista 1937986.25ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 25286.67ft
Bëgimo takeliu nubëgta 9826.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 3:14
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 2:04
Laikas su raketine kuprine 1:33
Skrydþiø laikas 5:28
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 15
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 114
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 124
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 111
Taksi uþdirbti pinigai $10.772,00
Nuveþti keleiviai 54
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $29.765,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 7
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $10.500,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 28:20
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 64
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 3:00
Kickstart - geriausias rezultatas 41
BMX geriausias laikas 20:23
NRG-500 geriausias laikas 23:24
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:20
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 6:03
Geriausias rato laikas - dirt track 0:55
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:31
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 1:43
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 2:37
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 2:10
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 3:27
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 6:47
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:57
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:32
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:36
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:47
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 3:24
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:56
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:50
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:35
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:50
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:09
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:33
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:56
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:41
Geriausias laikas - World War Aces 3:34
Geriausias laikas - Barnstorming 6:28
Geriausias laikas - Military Service 20:05
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 8:58
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 8:31
Geriausias laikas - Heli Hell 11:19

Get Stats Like These!