About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: JrL(UK)
Last Updated: 06/23/05 19:06
Viewed 3465 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 75.94%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6946)
Paskutinë Pereita Misija New Model Army
Þaidimo laikas 42:39
Þaidime praëjusios dienos 155 dienos
Þaidimas iðsaugotas 146
Apsilankymai ligoninëje 24
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë 20
Suvalgyti patiekalai 144
Perdaþyti automobiliai 27
Gimnastikos salë aplankyta 9
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
110 ið 205 bandymø
53.66%
Perpurkðti grafitai 7 out of 100
7%
Nuotraukos 3 out of 50
6%
Surinktos pasagos 1 out of 50
2%
Surinktos kriauklës 3 out of 50
6%
Didþiausias ðtangos svoris 160lbs
Sunkiausi svarmenys 50lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 0
Þaidëjo statistikos
Storumas 60%
Iðtvermë 95%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 50%
Seksualumas 26%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 85%
Motociklø vairavimo gabumai 98%
Dviraèiø vairavimo gabumai 10%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 16
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 6
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 74.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 34.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 30
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 53.70%
Priklausanèios teritorijos 29
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 29
Verbuoti gaujos nariai 48
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 29
Viso nuþudyta gaujø nariø 50
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1022
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $149.580,00
Mados biudþetas $2.709,00
Tatuiruoèiø biudþetas $575,00
Kirpyklø biudþetas $800,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $200,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $19.140,00
Maisto biudþetas $1.225,00
Visas apsipirkimo biudþetas $173.129,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.300,00
Nuosavybës biudþetas $889.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $390,00
Loðimuose laimëti pinigai $240,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $150,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $100,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $20,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
14627 ið 24689
59.25%
Sunaudota sprogmenø (kg) 146
Tavo nuþudyti þmonës 2392
Kitø nuþudyti þmonës 508
Nuþudyti nusikaltëliai 11
Nuþudyti gaujø nariai 944
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1915
Sunaikinti automobiliai/motociklai 649
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 135
Pridaryta þalos uþ $2.129.257,00
Perðautos padangos 153
Ðûviai á galvà 823
Sukelti gaisrai 887
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 565
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 216
Paisekimas 53.66%
Keliskart suimtas 2
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6220.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1167º
Rasti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Atlikti unikalûs ðuoliai 1 out of 70
1.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.79ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 100.10ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 44.66ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 6169981.09ft
Pësèiomis nueita 496665.09ft
Plaukte nuplaukta 13223.79ft
Automobiliu nuvaþiuota 3607112.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 30830.11ft
Motociklu nuvaþiuota 905348.19ft
Laivu nuplaukta 29966.84ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 172102.22ft
Lëktuvu nuskrista 816866.19ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 95976.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 1890.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 13:16
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 3:58
Laikas su raketine kuprine 0:07
Skrydþiø laikas 1:31
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $20.411,00
Nuveþti keleiviai 52
Pereitos sunkveþimiø misijos 7
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $21.745,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 1
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 7 out of 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 24:09
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 32
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:47
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:29
Aukðèiausia vieta - Little Loop 2
Geriausias laikas - Little Loop 0:59
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:35
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:34
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:17
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:24
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:32
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:27
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!