About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: JrL(UK)
Last Updated: 06/23/05 19:06
Viewed 3462 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 75.94%
Ranking kryminalny Shooter (6946)
Ostatnia Wykonana Misja New Model Army
Czas grania 42:39
Miniête dni w grze 155 dni
Iloœæ zapisañ gry 146
Liczba odwiedzin w szpitalu 24
Razy utopiony 1
Szczêœcie 20
Liczba zjedzonych posi³ków 144
Przemalowania samochodów 27
Iloœæ odwiedzin na si³owni 9
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
110 po 205 próbach
53.66%
Zamalowane tagi 7 out of 100
7%
Zrobione zdjêcia 3 out of 50
6%
Zebrane podkowy 1 out of 50
2%
Zebrane ostrygi 3 out of 50
6%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 160lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 50lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 0
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 60%
Wytrzyma³oœæ 95%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 50%
Seksapil 26%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 85%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 98%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 10%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 16
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 6
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 74.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 34.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 30
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 53.70%
Utrzymane terytoria 29
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 29
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 48
Zabici zrekrutowani 29
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 50
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1022
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $149 580,00
Kasa wydana na modê $2 709,00
Kasa wydana na tatua¿e $575,00
Kasa wydana na fryzjera $800,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $200,00
Kasa wydana na tuning aut $19 140,00
Kasa wydana na jedzenie $1 225,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $173 129,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 300,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $889 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $390,00
Kasa wygrana w kasynach $240,00
Kasa przegrana w kasynach $150,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $100,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $20,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
14627 z 24689
59.25%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 146
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2392
Ludzie zniszczeni przez innych 508
Zniszczeni kryminaliœci 11
Zniszczeni cz³onkowie gangów 944
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1915
Zniszczone pojazdy ziemne 649
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 135
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 129 257,00
Liczba przebitych kó³ 153
Liczba strza³ów w g³owê 823
Wywo³ane po¿ary 887
Policja
Iloœæ ³apówek 4
Liczba zdobytych gwiazdek 565
Liczba straconych gwiazdek 216
EfektywnoϾ 53.66%
Razy z³apany 2
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6220.00ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 1167º
Unikalne skoki znalezione 2 out of 70
2.86%
Unikalne skoki wykonane 1 out of 70
1.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.79ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 100.10ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 44.66ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 6169981.09ft
Dystans pokonany na nogach 496665.09ft
Dystans pokonany wp³aw 13223.79ft
Dystans pokonany samochodem 3607112.00ft
Dystans pokonany rowerem 30830.11ft
Dystans pokonany motocyklem 905348.19ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 29966.84ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 172102.22ft
Dystans pokonany samolotem 816866.19ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 95976.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 1890.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 13:16
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 3:58
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:07
Czas lotu 1:31
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $20 411,00
Podwiezieni pasa¿erowie 52
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 7
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $21 745,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 1
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 7 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 1
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 24:09
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 32
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:47
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:29
Najlepsza pozycja w Little Loop 2
Najlepszy czas w Little Loop 0:59
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:35
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:34
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:17
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:24
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:32
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:27
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!