About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Jump_Raven
Last Updated: 07/03/05 23:07
Viewed 3281 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Hoo-rider (11912)
Ostatnia Wykonana Misja 8-track
Czas grania 113:35
Miniête dni w grze 502 dni
Iloœæ zapisañ gry 523
Liczba odwiedzin w szpitalu 160
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 375
Przemalowania samochodów 154
Iloœæ odwiedzin na si³owni 28
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
146 po 433 próbach
33.72%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 200lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 7360
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 5%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 50%
Musku³y 31%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Wedge
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 55
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 42
Liczba us³ug dziwek 3
Postêp z Denise 44.00%
Postêp z Michelle 79.00%
Postêp z Helen¹ 8.00%
Postêp z Barbar¹ 100.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 100.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 65
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 55
Zabici zrekrutowani 26
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 165
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2971
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $60 600,00
Kasa wydana na modê $197,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 130,00
Kasa wydana na fryzjera $800,00
Kasa wydana na dziwki $56,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $750,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $63 477,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $13 500,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $1 010 270,00
Kasa wygrana w kasynach $485 010,00
Kasa przegrana w kasynach $525 260,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $20 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $20 000,00
Iloœc zrabowanych domów 19
Liczba sprzedanych ³upów 44
Kasa zarobiona na w³amaniach $16 480,00
Najwiêkszy ³up $9 680,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
35084 z 50363
69.66%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 264
Ludzie zniszczeni przez ciebie 8650
Ludzie zniszczeni przez innych 1396
Zniszczeni kryminaliœci 385
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2845
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 4228
Zniszczone pojazdy ziemne 1481
Zniczone ³odzie 9
Zniszczone helikoptery i samoloty 170
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $6 240 239,00
Liczba przebitych kó³ 336
Liczba strza³ów w g³owê 4259
Wywo³ane po¿ary 1470
Policja
Iloœæ ³apówek 24
Liczba zdobytych gwiazdek 1450
Liczba straconych gwiazdek 758
EfektywnoϾ 33.72%
Razy z³apany 16
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6253.33ft
Najwy¿szy skok 130
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 1059º
Unikalne skoki znalezione 70 out of 70
100%
Unikalne skoki wykonane 70 out of 70
100%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1.25ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 342.82ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 180.02ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:13
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 3:51
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 16276903.26ft
Dystans pokonany na nogach 1199151.38ft
Dystans pokonany wp³aw 64938.96ft
Dystans pokonany samochodem 7673334.00ft
Dystans pokonany rowerem 1022200.19ft
Dystans pokonany motocyklem 4331692.50ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 157339.02ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.01ft
Dystans pokonany helikopterem 661019.31ft
Dystans pokonany samolotem 1013824.56ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 153403.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 20:20
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:15
Czas lotu 3:12
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 276
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 87
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 227
Kasa zarobiona w taksówce $33 993,00
Podwiezieni pasa¿erowie 89
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $28 675,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 11
Kasa zarobiona jako alfons $13 500,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 22:44
Dostarczone paczki 88
Pstrykniête zdjêcia 95
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 28
BMX Najlepszy czas 3:10
NRG-500 Najlepszy czas 2:43
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:49
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:26
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:48
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:53
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:29
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:53
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 2:01
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:51
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:57
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:26
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:50
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:35
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:09
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:06
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:07
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:36
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:42
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:02
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:27
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:05
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:21
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:36
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:25
Najlepszy czas w World War Aces 3:05
Najlepszy czas w Barnstorming 5:08
Najlepszy czas w Military Service 6:32
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 6:01
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 7:29
Najlepszy czas w Heli Hell 8:36

Get Stats Like These!