About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Justing_
Last Updated: 07/25/05 11:11
Viewed 2924 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 45.45%
Ranking kryminalny Jacker (4507)
Ostatnia Wykonana Misja Madd Dogg
Czas grania 30:15
Miniête dni w grze 120 dni
Iloœæ zapisañ gry 103
Liczba odwiedzin w szpitalu 35
Razy utopiony 1
Szczêœcie 40
Liczba zjedzonych posi³ków 22
Przemalowania samochodów 8
Iloœæ odwiedzin na si³owni 9
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
77 po 158 próbach
48.73%
Zamalowane tagi 6 out of 100
6%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 2 out of 50
4%
Zebrane ostrygi 7 out of 50
14%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 2870
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 83%
Respekt 35%
Pojemnoœæ p³uc 40%
Seksapil 30%
Musku³y 99%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 30%
Umiejêtnoœæ latania 85%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 98%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 45%
Hazard 1%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 4
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 38.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 1
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 12
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 3
Zabici zrekrutowani 4
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 11
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 167
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $69 500,00
Kasa wydana na modê $2 344,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $600,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $90,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $72 534,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $500,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $180 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $9 000,00
Kasa wygrana w kasynach $2 386,00
Kasa przegrana w kasynach $
Najwiêksza wygrana w kasynie $200,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $100,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
6300 z 16644
37.85%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 121
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1347
Ludzie zniszczeni przez innych 352
Zniszczeni kryminaliœci 21
Zniszczeni cz³onkowie gangów 128
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 885
Zniszczone pojazdy ziemne 352
Zniczone ³odzie 1
Zniszczone helikoptery i samoloty 101
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 870 640,00
Liczba przebitych kó³ 103
Liczba strza³ów w g³owê 526
Wywo³ane po¿ary 651
Policja
Iloœæ ³apówek 12
Liczba zdobytych gwiazdek 240
Liczba straconych gwiazdek 148
EfektywnoϾ 48.73%
Razy z³apany 3
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 283.33ft
Najwy¿szy skok 11
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 476º
Unikalne skoki znalezione 5 out of 70
7.14%
Unikalne skoki wykonane 5 out of 70
7.14%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 2590.03ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:46
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 88.41ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:02
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 50.22ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:07
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:07
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3520101.82ft
Dystans pokonany na nogach 310575.72ft
Dystans pokonany wp³aw 25809.60ft
Dystans pokonany samochodem 1379423.25ft
Dystans pokonany rowerem 70100.67ft
Dystans pokonany motocyklem 955696.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 85588.96ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 6366.97ft
Dystans pokonany helikopterem 133773.77ft
Dystans pokonany samolotem 519126.13ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 33640.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 4:32
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 1:09
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 4
Ludzie uratowani w misji medyka 15
Kasa zarobiona w taksówce $
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 34
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:45
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:24
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:07
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!