About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: OverlordQ
Last Updated: 06/20/05 01:09
Viewed 3939 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 70.05%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (5582)
Paskutinë Pereita Misija Nrg-500
Þaidimo laikas 29:28
Þaidime praëjusios dienos 117 dienos
Þaidimas iðsaugotas 45
Apsilankymai ligoninëje 55
Kelis kartus nuskæsta 2
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 37
Perdaþyti automobiliai 17
Gimnastikos salë aplankyta 9
Sukèiauta 107
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
103 ið 240 bandymø
42.92%
Perpurkðti grafitai 7 out of 100
7%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 51 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 100lbs
Sunkiausi svarmenys 80lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 96.67ft
paskutinis ðokiø rezultatas 2230
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 55%
Pagarba 48%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 21%
Raumenys 45%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 95%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 20%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 3
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 21.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 5
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 16
Verbuoti gaujos nariai 8
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 9
Viso nuþudyta gaujø nariø 9
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 253
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $67.240,00
Mados biudþetas $6.664,00
Tatuiruoèiø biudþetas $250,00
Kirpyklø biudþetas $1.200,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $16.970,00
Maisto biudþetas $254,00
Visas apsipirkimo biudþetas $91.378,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.400,00
Nuosavybës biudþetas $872.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $1.620.251,00
Loðimuose laimëti pinigai $
Loðimuose pralaimëti pinigai $
Didþiausias loðimø laimëjimas $
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.620.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
7293 ið 11003
66.28%
Sunaudota sprogmenø (kg) 216
Tavo nuþudyti þmonës 1644
Kitø nuþudyti þmonës 429
Nuþudyti nusikaltëliai 13
Nuþudyti gaujø nariai 207
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 927
Sunaikinti automobiliai/motociklai 330
Sunaikinti laivai 2
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 125
Pridaryta þalos uþ $1.642.645,00
Perðautos padangos 107
Ðûviai á galvà 414
Sukelti gaisrai 765
Policija
policijos kyðiai 12
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 368
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 193
Paisekimas 42.92%
Keliskart suimtas 9
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 290.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 11
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 475º
Rasti unikalûs ðuoliai 13 out of 70
18.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 9 out of 70
12.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.03ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 138.62ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:13
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:13
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4488653.64ft
Pësèiomis nueita 321177.69ft
Plaukte nuplaukta 6188.46ft
Automobiliu nuvaþiuota 2183849.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 52994.05ft
Motociklu nuvaþiuota 1059613.25ft
Laivu nuplaukta 47123.48ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 182537.73ft
Lëktuvu nuskrista 621362.56ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 7576.67ft
Bëgimo takeliu nubëgta 6230.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 1:28
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 2:15
Laikas su raketine kuprine 0:09
Skrydþiø laikas 1:13
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $1.000,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 10 out of 30
Importuoti automobiliai 2
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 9
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 3:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 3:22
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:38
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:53
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:54
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:47
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:38
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:29
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:37
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:25
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:07
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:56
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:27
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:26
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:40
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:04
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:11
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 2:52
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!