About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: RautaPalli
Last Updated: 07/08/05 08:24
Viewed 2691 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 63.10%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (7638)
Paskutinë Pereita Misija New Model Army
Þaidimo laikas 30:10
Þaidime praëjusios dienos 145 dienos
Þaidimas iðsaugotas 285
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 25
Perdaþyti automobiliai 6
Gimnastikos salë aplankyta 16
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
105 ið 123 bandymø
85.37%
Perpurkðti grafitai 15 out of 100
15%
Nuotraukos 10 out of 50
20%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 4 out of 50
8%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 5700
Þaidëjo statistikos
Storumas 25%
Iðtvermë 98%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 35%
Seksualumas 40%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 45%
Skraidymo gabumai 75%
Motociklø vairavimo gabumai 80%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 22
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 5
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 66.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 63.00%
Progresas su Millie 41.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 20
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 35.85%
Priklausanèios teritorijos 19
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 19
Verbuoti gaujos nariai 106
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 38
Viso nuþudyta gaujø nariø 65
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 667
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $2.000,00
Mados biudþetas $16.007,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.520,00
Kirpyklø biudþetas $650,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $10.750,00
Maisto biudþetas $220,00
Visas apsipirkimo biudþetas $29.847,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $500,00
Nuosavybës biudþetas $416.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $586.504,00
Loðimuose laimëti pinigai $6.423.200,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $6.422.900,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $500,00
Apiplëðtø namø skaièius 1
Parduota pavogtø dalykø 3
Vagystëmis uþdirbti pinigai $180,00
Didþiausias vagysèiø grobis $180,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
10198 ið 18847
54.11%
Sunaudota sprogmenø (kg) 44
Tavo nuþudyti þmonës 1722
Kitø nuþudyti þmonës 326
Nuþudyti nusikaltëliai 10
Nuþudyti gaujø nariai 631
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1628
Sunaikinti automobiliai/motociklai 487
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 124
Pridaryta þalos uþ $1.742.153,00
Perðautos padangos 102
Ðûviai á galvà 536
Sukelti gaisrai 582
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 146
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 110
Paisekimas 85.37%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 406.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 15
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 496º
Rasti unikalûs ðuoliai 8 out of 70
11.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1159.64ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:11
Toliausiai ant priekinio rato 239.33ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 195.32ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3924666.61ft
Pësèiomis nueita 428478.56ft
Plaukte nuplaukta 3339.49ft
Automobiliu nuvaþiuota 1830184.38ft
Dviraèiu nuvaþiuota 150593.23ft
Motociklu nuvaþiuota 708729.31ft
Laivu nuplaukta 39023.77ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 94430.43ft
Lëktuvu nuskrista 577777.44ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 77390.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 14720.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 10:29
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 7:02
Laikas su raketine kuprine 0:39
Skrydþiø laikas 0:57
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 1 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 30
Pereiti tiro lygiai 6 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:35
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 2:56
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:00
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!