About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Robson7
Last Updated: 07/06/05 23:34
Viewed 2973 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 75.94%
Ranking kryminalny Foot-soldier (7871)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 47:40
Miniête dni w grze 206 dni
Iloœæ zapisañ gry 346
Liczba odwiedzin w szpitalu 3
Razy utopiony 0
Szczêœcie 60
Liczba zjedzonych posi³ków 58
Przemalowania samochodów 25
Iloœæ odwiedzin na si³owni 11
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
107 po 169 próbach
63.31%
Zamalowane tagi 8 out of 100
8%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 3 out of 50
6%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 1920
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 64%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 35%
Seksapil 27%
Musku³y 94%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 66%
Umiejêtnoœæ latania 90%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 80%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 10%
Hazard 100%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 11
Liczba spieprzonych randek 4
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 3
Postêp z Denise 9.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 40.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 59
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 46
Zabici zrekrutowani 22
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 139
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1965
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $335 240,00
Kasa wydana na modê $1 207,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 325,00
Kasa wydana na fryzjera $950,00
Kasa wydana na dziwki $46,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $31 150,00
Kasa wydana na jedzenie $116,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $369 088,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $2 422 895,00
Kasa wygrana w kasynach $1 906 910,00
Kasa przegrana w kasynach $515 985,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $100 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
19596 z 39584
49.5%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 121
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3806
Ludzie zniszczeni przez innych 426
Zniszczeni kryminaliœci 29
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2002
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3521
Zniszczone pojazdy ziemne 394
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 103
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 778 200,00
Liczba przebitych kó³ 190
Liczba strza³ów w g³owê 1626
Wywo³ane po¿ary 378
Policja
Iloœæ ³apówek 4
Liczba zdobytych gwiazdek 442
Liczba straconych gwiazdek 329
EfektywnoϾ 63.31%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 186.67ft
Najwy¿szy skok 10
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 513
Unikalne skoki znalezione 7 out of 70
10%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 513.41ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 106.63ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:02
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 222.18ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 5923169.76ft
Dystans pokonany na nogach 601820.69ft
Dystans pokonany wp³aw 14548.36ft
Dystans pokonany samochodem 3360398.75ft
Dystans pokonany rowerem 30147.02ft
Dystans pokonany motocyklem 966923.94ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 59057.13ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 76135.37ft
Dystans pokonany samolotem 758578.50ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 44553.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 11006.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 7:10
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 5:23
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:15
Czas lotu 1:09
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 4
Ludzie uratowani w misji medyka 12
Kasa zarobiona w taksówce $29 169,00
Podwiezieni pasa¿erowie 51
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 2
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $1 960,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $15 900,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 7 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 3
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 3
Pstrykniête zdjêcia 57
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:39
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:49
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:43
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:12
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:29
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!