About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: SS454
Last Updated: 06/20/06 19:00
Viewed 4788 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 86.63%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (7851)
Paskutinë Pereita Misija Dirt Track
Þaidimo laikas 81:29
Þaidime praëjusios dienos 260 dienos
Þaidimas iðsaugotas 217
Apsilankymai ligoninëje 3
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 960
Suvalgyti patiekalai 101
Perdaþyti automobiliai 32
Gimnastikos salë aplankyta 28
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
126 ið 175 bandymø
72%
Perpurkðti grafitai 71 out of 100
71%
Nuotraukos 33 out of 50
66%
Surinktos pasagos 48 out of 50
96%
Surinktos kriauklës 23 out of 50
46%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 9
Tolimiausias metimas 77.78ft
paskutinis ðokiø rezultatas 6360
Þaidëjo statistikos
Storumas 54%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 95%
Seksualumas 43%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 75%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 53%
Lakûnø reitingas Captain
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 4
Pasimatymø skaièius 4
Sëkmingø pasimatymø skaièius 50
Tragiðkø pasimatymø skaièius 4
Prieita iki galo su mergina 28
Aplankytos prostitutës 5
Progresas su Denise 98.00%
Progresas su Michelle 25.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 100.00%
Progresas su Millie 100.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 54
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 14
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 7
Viso nuþudyta gaujø nariø 64
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2061
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $179.840,00
Mados biudþetas $8.165,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.032,00
Kirpyklø biudþetas $530,00
Prostituèiø biudþetas $112,00
Striptizo klubø biudþetas $240,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $29.892,00
Maisto biudþetas $461,00
Visas apsipirkimo biudþetas $218.520,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.600,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $535.502,00
Loðimuose laimëti pinigai $633.515,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $100.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $30.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 5
Parduota pavogtø dalykø 8
Vagystëmis uþdirbti pinigai $800,00
Didþiausias vagysèiø grobis $720,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
11749 ið 18118
64.85%
Sunaudota sprogmenø (kg) 116
Tavo nuþudyti þmonës 3359
Kitø nuþudyti þmonës 624
Nuþudyti nusikaltëliai 77
Nuþudyti gaujø nariai 1987
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3104
Sunaikinti automobiliai/motociklai 977
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 112
Pridaryta þalos uþ $2.596.611,00
Perðautos padangos 192
Ðûviai á galvà 2114
Sukelti gaisrai 607
Policija
policijos kyðiai 9
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 336
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 273
Paisekimas 72%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6220.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 30
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 861º
Rasti unikalûs ðuoliai 20 out of 70
28.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 16 out of 70
22.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 3441.24ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 1:35
Toliausiai ant priekinio rato 409.96ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 2:53
Toliausiai dviem ratais 0.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 17:42
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 17:42
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 10546705.79ft
Pësèiomis nueita 900204.88ft
Plaukte nuplaukta 22191.66ft
Automobiliu nuvaþiuota 5287338.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 354750.34ft
Motociklu nuvaþiuota 2553628.00ft
Laivu nuplaukta 127162.52ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 7274.46ft
Sraigtasparniu nuskrista 307834.31ft
Lëktuvu nuskrista 875961.13ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 107526.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 2833.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 20:19
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 7:56
Laikas su raketine kuprine 2:06
Skrydþiø laikas 2:05
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 11
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 70
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $2.388,00
Nuveþti keleiviai 16
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $32.540,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 15 out of 30
Importuoti automobiliai 6
Karjere uþtruktas laikas 21:56
Pristatyti siuntiniai 36
Padarytos nuotraukos 51
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:25
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:33
Geriausias rato laikas - dirt track 0:53
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:25
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:50
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:47
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:44
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:47
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:29
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:02
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 2:51
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:57
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:30
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:11
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:42
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:03
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:22
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 2:55
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:10
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:19
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:20
Geriausias laikas - World War Aces 2:18
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!