About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: SS454
Last Updated: 06/20/06 19:00
Viewed 4789 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 86.63%
Ranking kryminalny Foot-soldier (7851)
Ostatnia Wykonana Misja Dirt Track
Czas grania 81:29
Miniête dni w grze 260 dni
Iloœæ zapisañ gry 217
Liczba odwiedzin w szpitalu 3
Razy utopiony 0
Szczêœcie 960
Liczba zjedzonych posi³ków 101
Przemalowania samochodów 32
Iloœæ odwiedzin na si³owni 28
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
126 po 175 próbach
72%
Zamalowane tagi 71 out of 100
71%
Zrobione zdjêcia 33 out of 50
66%
Zebrane podkowy 48 out of 50
96%
Zebrane ostrygi 23 out of 50
46%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 9
Najdalszy skok na rowerze 77.78ft
Ostatni wynik w tañczeniu 6360
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 54%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 95%
Seksapil 43%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 75%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 53%
Ranga pilota Captain
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 4
Liczba zaliczonych dziewczyn 4
Liczba udanych randek 50
Liczba spieprzonych randek 4
Liczba numerków z dziewczynami 28
Liczba us³ug dziwek 5
Postêp z Denise 98.00%
Postêp z Michelle 25.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 100.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 54
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 14
Zabici zrekrutowani 7
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 64
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2061
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $179 840,00
Kasa wydana na modê $8 165,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 032,00
Kasa wydana na fryzjera $530,00
Kasa wydana na dziwki $112,00
Kasa wydana na klub striptizerski $240,00
Kasa wydana na tuning aut $29 892,00
Kasa wydana na jedzenie $461,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $218 520,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 600,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $535 502,00
Kasa wygrana w kasynach $633 515,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $100 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $30 000,00
Iloœc zrabowanych domów 5
Liczba sprzedanych ³upów 8
Kasa zarobiona na w³amaniach $800,00
Najwiêkszy ³up $720,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
11749 z 18118
64.85%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 116
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3359
Ludzie zniszczeni przez innych 624
Zniszczeni kryminaliœci 77
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1987
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3104
Zniszczone pojazdy ziemne 977
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 112
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 596 611,00
Liczba przebitych kó³ 192
Liczba strza³ów w g³owê 2114
Wywo³ane po¿ary 607
Policja
Iloœæ ³apówek 9
Liczba zdobytych gwiazdek 336
Liczba straconych gwiazdek 273
EfektywnoϾ 72%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6220.00ft
Najwy¿szy skok 30
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 861º
Unikalne skoki znalezione 20 out of 70
28.57%
Unikalne skoki wykonane 16 out of 70
22.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 3441.24ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 1:35
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 409.96ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 2:53
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 0.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 17:42
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 17:42
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 10546705.79ft
Dystans pokonany na nogach 900204.88ft
Dystans pokonany wp³aw 22191.66ft
Dystans pokonany samochodem 5287338.50ft
Dystans pokonany rowerem 354750.34ft
Dystans pokonany motocyklem 2553628.00ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 127162.52ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 7274.46ft
Dystans pokonany helikopterem 307834.31ft
Dystans pokonany samolotem 875961.13ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 107526.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 2833.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 20:19
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 7:56
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 2:06
Czas lotu 2:05
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 11
Kryminaliœci zabici w Vigilante 70
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $2 388,00
Podwiezieni pasa¿erowie 16
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $32 540,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 15 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 6
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 21:56
Dostarczone paczki 36
Pstrykniête zdjêcia 51
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:25
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:33
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:53
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:25
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:50
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:47
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:44
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:47
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:29
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:02
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 2:51
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:57
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:30
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:11
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:42
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:03
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:22
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 2:55
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:10
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:19
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:20
Najlepszy czas w World War Aces 2:18
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!