About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Shal
Last Updated: 06/22/05 09:02
Viewed 3445 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 67.91%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (8304)
Paskutinë Pereita Misija Beat Down On B Dup
Þaidimo laikas 44:53
Þaidime praëjusios dienos 143 dienos
Þaidimas iðsaugotas 66
Apsilankymai ligoninëje 29
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 40
Suvalgyti patiekalai 222
Perdaþyti automobiliai 10
Gimnastikos salë aplankyta 12
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
93 ið 173 bandymø
53.76%
Perpurkðti grafitai 14 out of 100
14%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 2 out of 50
4%
Surinktos kriauklës 9 out of 50
18%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 4330
Þaidëjo statistikos
Storumas 24%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 40%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 70%
Skraidymo gabumai 75%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 15%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 19
Tragiðkø pasimatymø skaièius 3
Prieita iki galo su mergina 3
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 64.00%
Progresas su Michelle 14.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 48.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 55
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 35.85%
Priklausanèios teritorijos 19
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 47
Verbuoti gaujos nariai 2
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 1
Viso nuþudyta gaujø nariø 28
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2056
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $43.520,00
Mados biudþetas $58.089,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.437,00
Kirpyklø biudþetas $730,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $100,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $150,00
Maisto biudþetas $1.776,00
Visas apsipirkimo biudþetas $105.552,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $700,00
Nuosavybës biudþetas $989.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $28.855.000,00
Loðimuose laimëti pinigai $39.825.000,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $1.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
10061 ið 18879
53.29%
Sunaudota sprogmenø (kg) 97
Tavo nuþudyti þmonës 3080
Kitø nuþudyti þmonës 348
Nuþudyti nusikaltëliai 10
Nuþudyti gaujø nariai 1988
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1537
Sunaikinti automobiliai/motociklai 201
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 96
Pridaryta þalos uþ $1.181.728,00
Perðautos padangos 122
Ðûviai á galvà 2437
Sukelti gaisrai 336
Policija
policijos kyðiai 15
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 296
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 208
Paisekimas 53.76%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 270.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 12
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 458º
Rasti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 144.94ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 228.90ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:21
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:21
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5377817.59ft
Pësèiomis nueita 594414.13ft
Plaukte nuplaukta 27418.46ft
Automobiliu nuvaþiuota 2044837.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 50472.29ft
Motociklu nuvaþiuota 2032828.50ft
Laivu nuplaukta 42618.90ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 62766.70ft
Lëktuvu nuskrista 483448.28ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 2306.67ft
Bëgimo takeliu nubëgta 36706.66ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 1:35
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 14:02
Laikas su raketine kuprine 0:44
Skrydþiø laikas 0:46
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 6
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $16.295,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 11
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:59
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:44
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:35
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!