About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Slightlynorth
Last Updated: 07/25/05 02:10
Viewed 2836 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 65.78%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (5467)
Paskutinë Pereita Misija City Circuit
Þaidimo laikas 39:44
Þaidime praëjusios dienos 163 dienos
Þaidimas iðsaugotas 256
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 48
Perdaþyti automobiliai 10
Gimnastikos salë aplankyta 9
Sukèiauta 1
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
97 ið 145 bandymø
66.9%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 2 out of 50
4%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 11 out of 50
22%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 60lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 97.78ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3950
Þaidëjo statistikos
Storumas 15%
Iðtvermë 100%
Pagarba 67%
Plauèiø talpa 35%
Seksualumas 50%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 72%
Skraidymo gabumai 65%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 28%
Lakûnø reitingas Pilot Officer
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 10
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 5
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 16.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 37.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 11
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 22
Verbuoti gaujos nariai 27
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 18
Viso nuþudyta gaujø nariø 28
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 448
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $175.280,00
Mados biudþetas $3.088,00
Tatuiruoèiø biudþetas $792,00
Kirpyklø biudþetas $750,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $6.160,00
Maisto biudþetas $359,00
Visas apsipirkimo biudþetas $185.829,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $800,00
Nuosavybës biudþetas $588.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $435.192,00
Loðimuose laimëti pinigai $1.331.870,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $
Didþiausias loðimø laimëjimas $1.024.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $10.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 6
Parduota pavogtø dalykø 14
Vagystëmis uþdirbti pinigai $2.120,00
Didþiausias vagysèiø grobis $1.620,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
11728 ið 15667
74.86%
Sunaudota sprogmenø (kg) 101
Tavo nuþudyti þmonës 1230
Kitø nuþudyti þmonës 279
Nuþudyti nusikaltëliai 5
Nuþudyti gaujø nariai 399
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1076
Sunaikinti automobiliai/motociklai 222
Sunaikinti laivai 2
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 104
Pridaryta þalos uþ $1.419.859,00
Perðautos padangos 133
Ðûviai á galvà 255
Sukelti gaisrai 350
Policija
policijos kyðiai 5
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 242
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 151
Paisekimas 66.9%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 303.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 8
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 359º
Rasti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 424.74ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:09
Toliausiai ant priekinio rato 166.08ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 200607216.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:16
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:16
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4172072.73ft
Pësèiomis nueita 467687.13ft
Plaukte nuplaukta 13093.58ft
Automobiliu nuvaþiuota 2022792.88ft
Dviraèiu nuvaþiuota 211245.80ft
Motociklu nuvaþiuota 1044246.88ft
Laivu nuplaukta 46883.58ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 4011.33ft
Sraigtasparniu nuskrista 61333.25ft
Lëktuvu nuskrista 220188.30ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 79833.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 756.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 10:57
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:15
Laikas su raketine kuprine 0:33
Skrydþiø laikas 0:27
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $176,00
Nuveþti keleiviai 4
Pereitos sunkveþimiø misijos 5
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $10.565,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 4 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 10
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 16
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 2:46
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 2:53
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 4:54
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 4:35
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:45
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 3:43
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 3:40
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 3
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 2:34
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 7:45
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 3:40
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 3:34
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 3:29
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!