About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Slightlynorth
Last Updated: 07/25/05 02:10
Viewed 3131 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 65.78%
Ranking kryminalny Shooter (5467)
Ostatnia Wykonana Misja City Circuit
Czas grania 39:44
Miniête dni w grze 163 dni
Iloœæ zapisañ gry 256
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 48
Przemalowania samochodów 10
Iloœæ odwiedzin na si³owni 9
Iloœc wpisanych kodów 1
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
97 po 145 próbach
66.9%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 2 out of 50
4%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 11 out of 50
22%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 60lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 97.78ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3950
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 15%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 67%
Pojemnoœæ p³uc 35%
Seksapil 50%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 72%
Umiejêtnoœæ latania 65%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 28%
Ranga pilota Pilot Officer
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 10
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 5
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 16.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 37.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 11
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 22
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 27
Zabici zrekrutowani 18
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 28
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 448
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $175 280,00
Kasa wydana na modê $3 088,00
Kasa wydana na tatua¿e $792,00
Kasa wydana na fryzjera $750,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $6 160,00
Kasa wydana na jedzenie $359,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $185 829,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $800,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $588 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $435 192,00
Kasa wygrana w kasynach $1 331 870,00
Kasa przegrana w kasynach $
Najwiêksza wygrana w kasynie $1 024 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $10 000,00
Iloœc zrabowanych domów 6
Liczba sprzedanych ³upów 14
Kasa zarobiona na w³amaniach $2 120,00
Najwiêkszy ³up $1 620,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
11728 z 15667
74.86%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 101
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1230
Ludzie zniszczeni przez innych 279
Zniszczeni kryminaliœci 5
Zniszczeni cz³onkowie gangów 399
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1076
Zniszczone pojazdy ziemne 222
Zniczone ³odzie 2
Zniszczone helikoptery i samoloty 104
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 419 859,00
Liczba przebitych kó³ 133
Liczba strza³ów w g³owê 255
Wywo³ane po¿ary 350
Policja
Iloœæ ³apówek 5
Liczba zdobytych gwiazdek 242
Liczba straconych gwiazdek 151
EfektywnoϾ 66.9%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 303.33ft
Najwy¿szy skok 8
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 359º
Unikalne skoki znalezione 3 out of 70
4.29%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 424.74ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:09
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 166.08ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 200607216.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:16
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:16
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 4172072.73ft
Dystans pokonany na nogach 467687.13ft
Dystans pokonany wp³aw 13093.58ft
Dystans pokonany samochodem 2022792.88ft
Dystans pokonany rowerem 211245.80ft
Dystans pokonany motocyklem 1044246.88ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 46883.58ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 4011.33ft
Dystans pokonany helikopterem 61333.25ft
Dystans pokonany samolotem 220188.30ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 79833.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 756.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 10:57
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:15
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:33
Czas lotu 0:27
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $176,00
Podwiezieni pasa¿erowie 4
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 5
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $10 565,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 4 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 10
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 16
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 2:46
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 2:53
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 4:54
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 4:35
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:45
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:43
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 3:40
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 3
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 2:34
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 7:45
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 3:40
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 3:34
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 3:29
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!