About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Smajly
Last Updated: 07/16/05 05:23
Viewed 2740 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 87.70%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (9871)
Paskutinë Pereita Misija Heli Hell
Þaidimo laikas 76:12
Þaidime praëjusios dienos 314 dienos
Þaidimas iðsaugotas 472
Apsilankymai ligoninëje 11
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 126
Perdaþyti automobiliai 29
Gimnastikos salë aplankyta 17
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
129 ið 270 bandymø
47.78%
Perpurkðti grafitai 36 out of 100
36%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 26 out of 50
52%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 110.00ft
paskutinis ðokiø rezultatas 540
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 46%
Raumenys 71%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 98%
Skraidymo gabumai 85%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Captain
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 4
Pasimatymø skaièius 4
Sëkmingø pasimatymø skaièius 16
Tragiðkø pasimatymø skaièius 7
Prieita iki galo su mergina 3
Aplankytos prostitutës 2
Progresas su Denise 12.00%
Progresas su Michelle 13.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 13.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 35.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 38
Prarastos teritorijos 1
Kontroliuojamos teritorijos 37.74%
Priklausanèios teritorijos 20
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 27
Verbuoti gaujos nariai 140
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 80
Viso nuþudyta gaujø nariø 110
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1198
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $712.200,00
Mados biudþetas $340,00
Tatuiruoèiø biudþetas $2.345,00
Kirpyklø biudþetas $1.100,00
Prostituèiø biudþetas $60,00
Striptizo klubø biudþetas $260,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $30.714,00
Maisto biudþetas $252,00
Visas apsipirkimo biudþetas $745.051,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.200,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $115.196.152,00
Loðimuose laimëti pinigai $55.870.160,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $59.325.992,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $2.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $2.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 29
Parduota pavogtø dalykø 53
Vagystëmis uþdirbti pinigai $32.500,00
Didþiausias vagysèiø grobis $27.380,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
21382 ið 26583
80.43%
Sunaudota sprogmenø (kg) 252
Tavo nuþudyti þmonës 3029
Kitø nuþudyti þmonës 645
Nuþudyti nusikaltëliai 196
Nuþudyti gaujø nariai 1087
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2619
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1017
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 128
Pridaryta þalos uþ $3.369.855,00
Perðautos padangos 222
Ðûviai á galvà 822
Sukelti gaisrai 799
Policija
policijos kyðiai 10
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 482
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 301
Paisekimas 47.78%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6263.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 29
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 978º
Rasti unikalûs ðuoliai 7 out of 70
10%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1642.54ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:54
Toliausiai ant priekinio rato 283.12ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:39
Toliausiai dviem ratais 224.67ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:11
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 30:22
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 8073271.93ft
Pësèiomis nueita 832838.38ft
Plaukte nuplaukta 37712.24ft
Automobiliu nuvaþiuota 3502592.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 310476.16ft
Motociklu nuvaþiuota 1858673.75ft
Laivu nuplaukta 171571.23ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 248424.23ft
Lëktuvu nuskrista 998083.19ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 103143.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 9756.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 21:12
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 2:52
Laikas su raketine kuprine 0:40
Skrydþiø laikas 2:19
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 18
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 151
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 86
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 94
Taksi uþdirbti pinigai $8.106,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $31.780,00
Sàvadavimo lygis 2
Sàvadautos merginos 6
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $1.200,00
Eksportuoti automobiliai 8 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 24:15
Pristatyti siuntiniai 72
Padarytos nuotraukos 18
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 33
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 2:37
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:27
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 6:32
Geriausias rato laikas - dirt track 1:00
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:48
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 1:16
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 5:13
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 4:39
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:36
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 3:33
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:57
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 2:31
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:57
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 2:51
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 6:20
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:29
Geriausias laikas - Heli Hell 5:57

Get Stats Like These!