About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Smajly
Last Updated: 07/16/05 05:23
Viewed 2735 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 87.70%
Ranking kryminalny Foot-soldier (9871)
Ostatnia Wykonana Misja Heli Hell
Czas grania 76:12
Miniête dni w grze 314 dni
Iloœæ zapisañ gry 472
Liczba odwiedzin w szpitalu 11
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 126
Przemalowania samochodów 29
Iloœæ odwiedzin na si³owni 17
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
129 po 270 próbach
47.78%
Zamalowane tagi 36 out of 100
36%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 26 out of 50
52%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 110.00ft
Ostatni wynik w tañczeniu 540
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 46%
Musku³y 71%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 98%
Umiejêtnoœæ latania 85%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Captain
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 4
Liczba zaliczonych dziewczyn 4
Liczba udanych randek 16
Liczba spieprzonych randek 7
Liczba numerków z dziewczynami 3
Liczba us³ug dziwek 2
Postêp z Denise 12.00%
Postêp z Michelle 13.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 13.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 35.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 38
Stracone terytoria 1
Terytoria pod kontrol¹ 37.74%
Utrzymane terytoria 20
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 27
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 140
Zabici zrekrutowani 80
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 110
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1198
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $712 200,00
Kasa wydana na modê $340,00
Kasa wydana na tatua¿e $2 345,00
Kasa wydana na fryzjera $1 100,00
Kasa wydana na dziwki $60,00
Kasa wydana na klub striptizerski $260,00
Kasa wydana na tuning aut $30 714,00
Kasa wydana na jedzenie $252,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $745 051,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 200,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $115 196 152,00
Kasa wygrana w kasynach $55 870 160,00
Kasa przegrana w kasynach $59 325 992,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $2 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $2 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 29
Liczba sprzedanych ³upów 53
Kasa zarobiona na w³amaniach $32 500,00
Najwiêkszy ³up $27 380,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
21382 z 26583
80.43%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 252
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3029
Ludzie zniszczeni przez innych 645
Zniszczeni kryminaliœci 196
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1087
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2619
Zniszczone pojazdy ziemne 1017
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 128
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 369 855,00
Liczba przebitych kó³ 222
Liczba strza³ów w g³owê 822
Wywo³ane po¿ary 799
Policja
Iloœæ ³apówek 10
Liczba zdobytych gwiazdek 482
Liczba straconych gwiazdek 301
EfektywnoϾ 47.78%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6263.33ft
Najwy¿szy skok 29
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 978º
Unikalne skoki znalezione 7 out of 70
10%
Unikalne skoki wykonane 4 out of 70
5.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1642.54ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:54
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 283.12ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:39
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 224.67ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:11
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 30:22
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 8073271.93ft
Dystans pokonany na nogach 832838.38ft
Dystans pokonany wp³aw 37712.24ft
Dystans pokonany samochodem 3502592.75ft
Dystans pokonany rowerem 310476.16ft
Dystans pokonany motocyklem 1858673.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 171571.23ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 248424.23ft
Dystans pokonany samolotem 998083.19ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 103143.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 9756.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 21:12
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 2:52
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:40
Czas lotu 2:19
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 18
Kryminaliœci zabici w Vigilante 151
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 86
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 94
Kasa zarobiona w taksówce $8 106,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $31 780,00
Poziom alfonsa 2
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 6
Kasa zarobiona jako alfons $1 200,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 8 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 24:15
Dostarczone paczki 72
Pstrykniête zdjêcia 18
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 33
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 2:37
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:27
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 6:32
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 1:00
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:48
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 1:16
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 5:13
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 4:39
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:36
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:33
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:57
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 2:31
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:57
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 2:51
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 6:20
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:29
Najlepszy czas w Heli Hell 5:57

Get Stats Like These!