About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Soviet
Last Updated: 07/18/05 15:54
Viewed 2877 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 56.15%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (5083)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 30:40
Þaidime praëjusios dienos 141 dienos
Þaidimas iðsaugotas 256
Apsilankymai ligoninëje 2
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 80
Suvalgyti patiekalai 29
Perdaþyti automobiliai 5
Gimnastikos salë aplankyta 10
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
89 ið 114 bandymø
78.07%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 3 out of 50
6%
Surinktos pasagos 4 out of 50
8%
Surinktos kriauklës 3 out of 50
6%
Didþiausias ðtangos svoris 120lbs
Sunkiausi svarmenys 50lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 76.67ft
paskutinis ðokiø rezultatas 2520
Þaidëjo statistikos
Storumas 13%
Iðtvermë 86%
Pagarba 87%
Plauèiø talpa 50%
Seksualumas 4%
Raumenys 75%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 64%
Skraidymo gabumai 65%
Motociklø vairavimo gabumai 53%
Dviraèiø vairavimo gabumai 5%
Loðimai 3%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 0
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 0
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 19
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 35.85%
Priklausanèios teritorijos 19
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 19
Verbuoti gaujos nariai 7
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 5
Viso nuþudyta gaujø nariø 16
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 518
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $15.440,00
Mados biudþetas $165,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $150,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $150,00
Maisto biudþetas $282,00
Visas apsipirkimo biudþetas $16.037,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $400,00
Nuosavybës biudþetas $310.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $30.000,00
Loðimuose laimëti pinigai $10.000,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $20.000,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $10.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $20.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
6644 ið 11599
57.28%
Sunaudota sprogmenø (kg) 111
Tavo nuþudyti þmonës 1430
Kitø nuþudyti þmonës 300
Nuþudyti nusikaltëliai 6
Nuþudyti gaujø nariai 481
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1303
Sunaikinti automobiliai/motociklai 501
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 89
Pridaryta þalos uþ $1.711.096,00
Perðautos padangos 109
Ðûviai á galvà 685
Sukelti gaisrai 770
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 128
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 102
Paisekimas 78.07%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 190.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 10
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 355º
Rasti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 203.11ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:13
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:19
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3543566.9ft
Pësèiomis nueita 435824.41ft
Plaukte nuplaukta 11289.39ft
Automobiliu nuvaþiuota 1842107.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 29892.13ft
Motociklu nuvaþiuota 745391.56ft
Laivu nuplaukta 28912.03ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 95620.83ft
Lëktuvu nuskrista 303005.97ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 45090.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 6433.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 6:35
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 8:01
Laikas su raketine kuprine 0:15
Skrydþiø laikas 0:38
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $721,00
Nuveþti keleiviai 5
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 16
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:26
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:44
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:47
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:44
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!