About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Soviet
Last Updated: 07/18/05 15:54
Viewed 2875 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 56.15%
Ranking kryminalny Shooter (5083)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 30:40
Miniête dni w grze 141 dni
Iloœæ zapisañ gry 256
Liczba odwiedzin w szpitalu 2
Razy utopiony 0
Szczêœcie 80
Liczba zjedzonych posi³ków 29
Przemalowania samochodów 5
Iloœæ odwiedzin na si³owni 10
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
89 po 114 próbach
78.07%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 3 out of 50
6%
Zebrane podkowy 4 out of 50
8%
Zebrane ostrygi 3 out of 50
6%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 120lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 50lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 76.67ft
Ostatni wynik w tañczeniu 2520
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 13%
Wytrzyma³oœæ 86%
Respekt 87%
Pojemnoœæ p³uc 50%
Seksapil 4%
Musku³y 75%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 64%
Umiejêtnoœæ latania 65%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 53%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 5%
Hazard 3%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 0
Liczba zaliczonych dziewczyn 1
Liczba udanych randek 0
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 19
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 35.85%
Utrzymane terytoria 19
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 19
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 7
Zabici zrekrutowani 5
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 16
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 518
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Grove Street Families
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $15 440,00
Kasa wydana na modê $165,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $150,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $150,00
Kasa wydana na jedzenie $282,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $16 037,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $310 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $30 000,00
Kasa wygrana w kasynach $10 000,00
Kasa przegrana w kasynach $20 000,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $10 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $20 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
6644 z 11599
57.28%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 111
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1430
Ludzie zniszczeni przez innych 300
Zniszczeni kryminaliœci 6
Zniszczeni cz³onkowie gangów 481
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1303
Zniszczone pojazdy ziemne 501
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 89
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 711 096,00
Liczba przebitych kó³ 109
Liczba strza³ów w g³owê 685
Wywo³ane po¿ary 770
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 128
Liczba straconych gwiazdek 102
EfektywnoϾ 78.07%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 190.00ft
Najwy¿szy skok 10
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 355º
Unikalne skoki znalezione 2 out of 70
2.86%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 203.11ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:13
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:19
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3543566.9ft
Dystans pokonany na nogach 435824.41ft
Dystans pokonany wp³aw 11289.39ft
Dystans pokonany samochodem 1842107.25ft
Dystans pokonany rowerem 29892.13ft
Dystans pokonany motocyklem 745391.56ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 28912.03ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 95620.83ft
Dystans pokonany samolotem 303005.97ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 45090.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 6433.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 6:35
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 8:01
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:15
Czas lotu 0:38
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $721,00
Podwiezieni pasa¿erowie 5
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 16
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:26
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:44
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:47
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:44
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!