About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: SowaSowa
Last Updated: 07/03/05 14:51
Viewed 2988 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 88.77%
Ranking kryminalny Foot-soldier (8726)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 54:08
Miniête dni w grze 207 dni
Iloœæ zapisañ gry 286
Liczba odwiedzin w szpitalu 3
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 40
Przemalowania samochodów 28
Iloœæ odwiedzin na si³owni 6
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
131 po 248 próbach
52.82%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 200lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 90lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3640
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 15%
Musku³y 97%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 75%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 16
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 10
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 92.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 40.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 63
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 85.19%
Utrzymane terytoria 46
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 46
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 60
Zabici zrekrutowani 40
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 69
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2108
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $61 960,00
Kasa wydana na modê $3 054,00
Kasa wydana na tatua¿e $70,00
Kasa wydana na fryzjera $280,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $28 200,00
Kasa wydana na jedzenie $403,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $92 617,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 500,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $953 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $5,00
Kasa wygrana w kasynach $
Kasa przegrana w kasynach $5,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $
Najmniejsza wygrana w kasynie $5,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
18965 z 34271
55.34%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 183
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3656
Ludzie zniszczeni przez innych 513
Zniszczeni kryminaliœci 68
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2027
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3300
Zniszczone pojazdy ziemne 530
Zniczone ³odzie 8
Zniszczone helikoptery i samoloty 116
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 994 048,00
Liczba przebitych kó³ 241
Liczba strza³ów w g³owê 1260
Wywo³ane po¿ary 443
Policja
Iloœæ ³apówek 8
Liczba zdobytych gwiazdek 489
Liczba straconych gwiazdek 332
EfektywnoϾ 52.82%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6253.33ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 961º
Unikalne skoki znalezione 8 out of 70
11.43%
Unikalne skoki wykonane 7 out of 70
10%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 2508.86ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:30
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 202.26ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 148.35ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:34
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:34
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 7969620.29ft
Dystans pokonany na nogach 671475.88ft
Dystans pokonany wp³aw 28161.91ft
Dystans pokonany samochodem 4392983.50ft
Dystans pokonany rowerem 275238.31ft
Dystans pokonany motocyklem 1826609.50ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 44421.51ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 1133.99ft
Dystans pokonany helikopterem 174484.88ft
Dystans pokonany samolotem 547420.81ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 7176.67ft
Dystans pokonany na bie¿ni 513.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 1:09
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:12
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:30
Czas lotu 1:11
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 1
Kryminaliœci zabici w Vigilante 1
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 134
Kasa zarobiona w taksówce $8 508,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $31 710,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 6
Kasa zarobiona jako alfons $16 200,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 2
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 59
Pstrykniête zdjêcia 114
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 26
BMX Najlepszy czas 2:15
NRG-500 Najlepszy czas 3:00
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:23
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:34
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 1:00
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 2:03
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 2
Najlepszy czas w Vinewood 3:00
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:29
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:19
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:09
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:13
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:47
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:44
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:08
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:42
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:07
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:15
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:28
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:13
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 5:34
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:17
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:58
Najlepszy czas w Heli Hell 7:32

Get Stats Like These!