About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Thomas
Last Updated: 06/20/05 20:09
Viewed 3655 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 57.22%
Ranking kryminalny Jacker (4708)
Ostatnia Wykonana Misja High Noon
Czas grania 23:10
Miniête dni w grze 103 dni
Iloœæ zapisañ gry 165
Liczba odwiedzin w szpitalu 5
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 12
Przemalowania samochodów 6
Iloœæ odwiedzin na si³owni 7
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
94 po 126 próbach
74.6%
Zamalowane tagi 7 out of 100
7%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 200lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 60lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 111.11ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3620
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 15%
Wytrzyma³oœæ 81%
Respekt 45%
Pojemnoœæ p³uc 35%
Seksapil 40%
Musku³y 83%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 33%
Umiejêtnoœæ latania 80%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 60%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 20%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 7
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 25.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 35.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 5
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 16
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 2
Zabici zrekrutowani 1
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 7
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 193
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $9 800,00
Kasa wydana na modê $3 181,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 100,00
Kasa wydana na fryzjera $700,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $21 136,00
Kasa wydana na jedzenie $112,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $34 779,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $500,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $348 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $140,00
Kasa wygrana w kasynach $180,00
Kasa przegrana w kasynach $
Najwiêksza wygrana w kasynie $100,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $
Iloœc zrabowanych domów 4
Liczba sprzedanych ³upów 3
Kasa zarobiona na w³amaniach $180,00
Najwiêkszy ³up $180,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
5820 z 8560
67.99%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 78
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1106
Ludzie zniszczeni przez innych 202
Zniszczeni kryminaliœci 16
Zniszczeni cz³onkowie gangów 168
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 865
Zniszczone pojazdy ziemne 160
Zniczone ³odzie 2
Zniszczone helikoptery i samoloty 98
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 175 661,00
Liczba przebitych kó³ 77
Liczba strza³ów w g³owê 423
Wywo³ane po¿ary 423
Policja
Iloœæ ³apówek 5
Liczba zdobytych gwiazdek 223
Liczba straconych gwiazdek 143
EfektywnoϾ 74.6%
Razy z³apany 2
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 190.00ft
Najwy¿szy skok 8
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 488º
Unikalne skoki znalezione 5 out of 70
7.14%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 185.24ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:02
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 0.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3273085.25ft
Dystans pokonany na nogach 269532.53ft
Dystans pokonany wp³aw 18951.34ft
Dystans pokonany samochodem 1514219.63ft
Dystans pokonany rowerem 45417.39ft
Dystans pokonany motocyklem 680934.31ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 34662.86ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 117164.80ft
Dystans pokonany samolotem 528989.06ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 55796.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 7416.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 9:00
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 4:54
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:06
Czas lotu 1:03
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 1
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $1 000,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 2 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 14
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 26
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:34
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:33
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:24
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 5:03
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:32
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!