About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: TripWire
Last Updated: 02/04/07 20:28
Viewed 3851 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 85.03%
Nusikaltëlio reitingas Gangsta (40076)
Paskutinë Pereita Misija Desert Tricks
Þaidimo laikas 141:49
Þaidime praëjusios dienos 589 dienos
Þaidimas iðsaugotas 890
Apsilankymai ligoninëje 22
Kelis kartus nuskæsta 2
Sëkmë 320
Suvalgyti patiekalai 152
Perdaþyti automobiliai 93
Gimnastikos salë aplankyta 23
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
119 ið 253 bandymø
47.04%
Perpurkðti grafitai 54 out of 100
54%
Nuotraukos 12 out of 50
24%
Surinktos pasagos 16 out of 50
32%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 3
Tolimiausias metimas 56.67ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3450
Þaidëjo statistikos
Storumas 6%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 63%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 65
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 51
Aplankytos prostitutës 23
Progresas su Denise 96.00%
Progresas su Michelle 100.00%
Progresas su Helena 100.00%
Progresas su Barbara 100.00%
Progresas su Katie 96.00%
Progresas su Millie 100.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 68
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 57
Verbuoti gaujos nariai 464
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 282
Viso nuþudyta gaujø nariø 318
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2725
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $1.937.260,00
Mados biudþetas $121.238,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.065,00
Kirpyklø biudþetas $2.100,00
Prostituèiø biudþetas $668,00
Striptizo klubø biudþetas $800,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $128.476,00
Maisto biudþetas $1.232,00
Visas apsipirkimo biudþetas $2.183.621,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $7.800,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $89.455.568,00
Loðimuose laimëti pinigai $148.369.120,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $54.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $2.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 2
Parduota pavogtø dalykø 5
Vagystëmis uþdirbti pinigai $340,00
Didþiausias vagysèiø grobis $320,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
43113 ið 61948
69.6%
Sunaudota sprogmenø (kg) 564
Tavo nuþudyti þmonës 8213
Kitø nuþudyti þmonës 1316
Nuþudyti nusikaltëliai 572
Nuþudyti gaujø nariai 2600
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 6201
Sunaikinti automobiliai/motociklai 2787
Sunaikinti laivai 8
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 382
Pridaryta þalos uþ $15.553.724,00
Perðautos padangos 623
Ðûviai á galvà 1673
Sukelti gaisrai 2940
Policija
policijos kyðiai 7
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 940
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 574
Paisekimas 47.04%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6250.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 56
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1276º
Rasti unikalûs ðuoliai 15 out of 70
21.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 9 out of 70
12.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1809.76ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 1:10
Toliausiai ant priekinio rato 687.84ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:14
Toliausiai dviem ratais 177.16ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:05
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 9:28
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 21:23
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 14171627.62ft
Pësèiomis nueita 1546380.25ft
Plaukte nuplaukta 56533.18ft
Automobiliu nuvaþiuota 7439520.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 360634.03ft
Motociklu nuvaþiuota 2118576.50ft
Laivu nuplaukta 112754.52ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 1152.52ft
Sraigtasparniu nuskrista 1129256.13ft
Lëktuvu nuskrista 1271890.50ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 83823.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 51106.66ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 11:11
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 13:28
Laikas su raketine kuprine 1:08
Skrydþiø laikas 4:41
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 26
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 463
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 85
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $11.999,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $1.000,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $13.500,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 16
Karjere uþtruktas laikas 25:53
Pristatyti siuntiniai 18
Padarytos nuotraukos 33
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:27
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:46
Aukðèiausia vieta - Little Loop 5
Geriausias laikas - Little Loop 1:18
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 6
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 3:10
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 2:32
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 5
Geriausias laikas - Freeway 3:36
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:59
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 4:25
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 3:10
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 4:06
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 5
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 2:37
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 4:02
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 3:04
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:49
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 3:13
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!