About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Umbrae
Last Updated: 06/20/05 00:52
Viewed 4151 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 43.85%
Ranking kryminalny Jacker (4161)
Ostatnia Wykonana Misja Cop Wheels
Czas grania 25:47
Miniête dni w grze 92 dni
Iloœæ zapisañ gry 90
Liczba odwiedzin w szpitalu 9
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 28
Przemalowania samochodów 17
Iloœæ odwiedzin na si³owni 9
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
74 po 96 próbach
77.08%
Zamalowane tagi 10 out of 100
10%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 1 out of 50
2%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 90lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3930
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 7%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 34%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 28%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 55%
Umiejêtnoœæ latania 70%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 98%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 2
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 15.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 15.00%
Postêp z Millie 15.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 1
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 12
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 4
Zabici zrekrutowani 2
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 4
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 130
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $22 840,00
Kasa wydana na modê $8 186,00
Kasa wydana na tatua¿e $135,00
Kasa wydana na fryzjera $700,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $60,00
Kasa wydana na tuning aut $22 971,00
Kasa wydana na jedzenie $241,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $53 673,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 300,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $154 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $3 000,00
Kasa wygrana w kasynach $
Kasa przegrana w kasynach $
Najwiêksza wygrana w kasynie $
Najmniejsza wygrana w kasynie $2 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
4349 z 8826
49.27%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 83
Ludzie zniszczeni przez ciebie 874
Ludzie zniszczeni przez innych 221
Zniszczeni kryminaliœci 16
Zniszczeni cz³onkowie gangów 92
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 708
Zniszczone pojazdy ziemne 191
Zniczone ³odzie 1
Zniszczone helikoptery i samoloty 93
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 479 521,00
Liczba przebitych kó³ 94
Liczba strza³ów w g³owê 364
Wywo³ane po¿ary 834
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 175
Liczba straconych gwiazdek 120
EfektywnoϾ 77.08%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 263.33ft
Najwy¿szy skok 14
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 501º
Unikalne skoki znalezione 3 out of 70
4.29%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 203.83ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:09
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:09
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3418892.35ft
Dystans pokonany na nogach 260414.70ft
Dystans pokonany wp³aw 3857.24ft
Dystans pokonany samochodem 1616417.88ft
Dystans pokonany rowerem 182204.86ft
Dystans pokonany motocyklem 952429.44ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 22832.06ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 161017.75ft
Dystans pokonany samolotem 143448.42ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 76270.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 10:16
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:36
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $11 100,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 28
Wykonane poziomy na strzelnicy 8 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:27
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 2:53
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:14
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!