About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: United
Last Updated: 07/25/05 11:50
Viewed 4755 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 51.87%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (7531)
Paskutinë Pereita Misija New Model Army
Þaidimo laikas 29:27
Þaidime praëjusios dienos 100 dienos
Þaidimas iðsaugotas 97
Apsilankymai ligoninëje 3
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 30
Perdaþyti automobiliai 9
Gimnastikos salë aplankyta 17
Sukèiauta 307
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
75 ið 120 bandymø
62.5%
Perpurkðti grafitai 8 out of 100
8%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 20lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 0
Þaidëjo statistikos
Storumas 6%
Iðtvermë 100%
Pagarba 54%
Plauèiø talpa 25%
Seksualumas 47%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 75%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 88%
Dviraèiø vairavimo gabumai 50%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Aircraftman
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 9
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 26.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 22.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 2
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 13
Verbuoti gaujos nariai 6
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 5
Viso nuþudyta gaujø nariø 62
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 189
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $282.700,00
Mados biudþetas $2.995,00
Tatuiruoèiø biudþetas $295,00
Kirpyklø biudþetas $1.850,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $53.695,00
Maisto biudþetas $161,00
Visas apsipirkimo biudþetas $337.296,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $600,00
Nuosavybës biudþetas $855.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $25,00
Loðimuose laimëti pinigai $
Loðimuose pralaimëti pinigai $
Didþiausias loðimø laimëjimas $
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $25,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
15671 ið 19179
81.71%
Sunaudota sprogmenø (kg) 226
Tavo nuþudyti þmonës 1518
Kitø nuþudyti þmonës 263
Nuþudyti nusikaltëliai 26
Nuþudyti gaujø nariai 198
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1307
Sunaikinti automobiliai/motociklai 363
Sunaikinti laivai 2
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 126
Pridaryta þalos uþ $2.285.513,00
Perðautos padangos 177
Ðûviai á galvà 563
Sukelti gaisrai 881
Policija
policijos kyðiai 0
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 373
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 158
Paisekimas 62.5%
Keliskart suimtas 3
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 700.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 12
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 526º
Rasti unikalûs ðuoliai 9 out of 70
12.86%
Atlikti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 4364.70ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 1:21
Toliausiai ant priekinio rato 493.08ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:21
Toliausiai dviem ratais 214.02ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:36
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 8:15
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3625491.69ft
Pësèiomis nueita 257942.59ft
Plaukte nuplaukta 9881.77ft
Automobiliu nuvaþiuota 2119126.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 107449.08ft
Motociklu nuvaþiuota 813652.25ft
Laivu nuplaukta 33352.31ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 12842.81ft
Lëktuvu nuskrista 102444.13ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 167660.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 1140.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 23:31
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:26
Laikas su raketine kuprine 0:09
Skrydþiø laikas 0:11
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 1
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 15 out of 30
Importuoti automobiliai 3
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 17
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:43
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:31
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:12
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:52
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:44
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:31
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 3
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:52
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:25
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!