About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: United
Last Updated: 07/25/05 11:50
Viewed 4621 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 51.87%
Ranking kryminalny Foot-soldier (7531)
Ostatnia Wykonana Misja New Model Army
Czas grania 29:27
Miniête dni w grze 100 dni
Iloœæ zapisañ gry 97
Liczba odwiedzin w szpitalu 3
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 30
Przemalowania samochodów 9
Iloœæ odwiedzin na si³owni 17
Iloœc wpisanych kodów 307
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
75 po 120 próbach
62.5%
Zamalowane tagi 8 out of 100
8%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 20lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 0
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 6%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 54%
Pojemnoœæ p³uc 25%
Seksapil 47%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 75%
Umiejêtnoœæ latania 0%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 88%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 50%
Hazard 0%
Ranga pilota Aircraftman
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 9
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 26.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 22.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Poor
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 2
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 13
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 6
Zabici zrekrutowani 5
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 62
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 189
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $282 700,00
Kasa wydana na modê $2 995,00
Kasa wydana na tatua¿e $295,00
Kasa wydana na fryzjera $1 850,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $53 695,00
Kasa wydana na jedzenie $161,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $337 296,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $600,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $855 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $25,00
Kasa wygrana w kasynach $
Kasa przegrana w kasynach $
Najwiêksza wygrana w kasynie $
Najmniejsza wygrana w kasynie $25,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
15671 z 19179
81.71%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 226
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1518
Ludzie zniszczeni przez innych 263
Zniszczeni kryminaliœci 26
Zniszczeni cz³onkowie gangów 198
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1307
Zniszczone pojazdy ziemne 363
Zniczone ³odzie 2
Zniszczone helikoptery i samoloty 126
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 285 513,00
Liczba przebitych kó³ 177
Liczba strza³ów w g³owê 563
Wywo³ane po¿ary 881
Policja
Iloœæ ³apówek 0
Liczba zdobytych gwiazdek 373
Liczba straconych gwiazdek 158
EfektywnoϾ 62.5%
Razy z³apany 3
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 700.00ft
Najwy¿szy skok 12
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 526º
Unikalne skoki znalezione 9 out of 70
12.86%
Unikalne skoki wykonane 5 out of 70
7.14%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 4364.70ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 1:21
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 493.08ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:21
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 214.02ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:36
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 8:15
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3625491.69ft
Dystans pokonany na nogach 257942.59ft
Dystans pokonany wp³aw 9881.77ft
Dystans pokonany samochodem 2119126.75ft
Dystans pokonany rowerem 107449.08ft
Dystans pokonany motocyklem 813652.25ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 33352.31ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 12842.81ft
Dystans pokonany samolotem 102444.13ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 167660.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 1140.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 23:31
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:26
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:09
Czas lotu 0:11
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 1
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 15 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 3
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 17
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:43
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:31
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:12
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:52
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:44
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:31
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 3
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:52
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:25
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!