About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Unkn0wn_CG
Last Updated: 07/12/07 10:12
Viewed 4309 times


Translate this page from French: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 2.14%
Ranking kryminalny Jacker (4332)
Ostatnia Wykonana Misja In The Beginning
Czas grania 4:35
Miniête dni w grze 112 dni
Iloœæ zapisañ gry 1
Liczba odwiedzin w szpitalu 1
Razy utopiony 1
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 0
Przemalowania samochodów 14
Iloœæ odwiedzin na si³owni 0
Iloœc wpisanych kodów 265
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
1 po 1 próbach
100%
Zamalowane tagi 0 sur 100
0%
Zrobione zdjêcia 0 sur 50
0%
Zebrane podkowy 0 sur 50
0%
Zebrane ostrygi 0 sur 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 0
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 0
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 0
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 0
Seksapil 0
Musku³y 64%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 76%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 3%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 5%
Hazard 0%
Ranga pilota Pilote
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 0
Liczba zaliczonych dziewczyn 0
Liczba udanych randek 0
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Tueur
Pistolet z t³umikiem Faible
Desert Eagle Faible
Shotgun Faible
Sawn-off shotgun Faible
Combat shotgun Faible
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Faible
AK47 Faible
M4 Faible
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 0
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 12
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 0
Zabici zrekrutowani 0
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 44
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 578
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Vagos de Los Santos
Trzeci najwiêkszy gang Familles de Grove Street
Kasa
Kasa wydana na bronie $0,00
Kasa wydana na modê $0,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $0,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $0,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $0,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $100,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $50 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $
Kasa wygrana w kasynach $
Kasa przegrana w kasynach $
Najwiêksza wygrana w kasynie $
Najmniejsza wygrana w kasynie $
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
2260 z 2702
83.64%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 81
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1397
Ludzie zniszczeni przez innych 89
Zniszczeni kryminaliœci 90
Zniszczeni cz³onkowie gangów 577
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1008
Zniszczone pojazdy ziemne 1025
Zniczone ³odzie 0
Zniszczone helikoptery i samoloty 40
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $5 652 441,00
Liczba przebitych kó³ 19
Liczba strza³ów w g³owê 83
Wywo³ane po¿ary 73
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 83
Liczba straconych gwiazdek 19
EfektywnoϾ 100%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Aucune cascade de taré réalisée
Najd³uszy skok 0.00m
Najwy¿szy skok 0
najwiêcej fiko³ków przy skoku 0
Najwiêkszy obrót przy skoku
Unikalne skoki znalezione 0 sur 70
0%
Unikalne skoki wykonane 0 sur 70
0%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00m
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 0.00m
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 0.00m
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:55
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 4:24
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 91056.17m
Dystans pokonany na nogach 9011.80m
Dystans pokonany wp³aw 20199.04m
Dystans pokonany samochodem 18230.42m
Dystans pokonany rowerem 116.32m
Dystans pokonany motocyklem 429.80m
Dystans pokonany ³odzi¹ 0.00m
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00m
Dystans pokonany helikopterem 0.00m
Dystans pokonany samolotem 28115.79m
Dystans pokonany na rowerze treningowym 14953.00m
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00m
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 6:56
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:02
Czas lotu 0:02
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 13
Kryminaliœci zabici w Vigilante 90
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 0
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 0
Najlepszy czas w Lowrider Race 0
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 0
Najlepszy czas w Badlands A 0
Najlepsza pozycja w Badlands B 0
Najlepszy czas w Badlands B 0
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!