About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Unlikely
Last Updated: 07/04/05 19:19
Viewed 4054 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 55.08%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6073)
Paskutinë Pereita Misija High Noon
Þaidimo laikas 28:03
Þaidime praëjusios dienos 116 dienos
Þaidimas iðsaugotas 172
Apsilankymai ligoninëje 5
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 40
Suvalgyti patiekalai 29
Perdaþyti automobiliai 7
Gimnastikos salë aplankyta 6
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
89 ið 124 bandymø
71.77%
Perpurkðti grafitai 18 out of 100
18%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 2 out of 50
4%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 120lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3470
Þaidëjo statistikos
Storumas 18%
Iðtvermë 42%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 35%
Seksualumas 50%
Raumenys 55%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 55%
Skraidymo gabumai 60%
Motociklø vairavimo gabumai 68%
Dviraèiø vairavimo gabumai 5%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 7
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 2
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 59.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 32
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 43
Verbuoti gaujos nariai 17
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 6
Viso nuþudyta gaujø nariø 33
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1133
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $45.820,00
Mados biudþetas $5.325,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.690,00
Kirpyklø biudþetas $1.500,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $2.500,00
Maisto biudþetas $240,00
Visas apsipirkimo biudþetas $57.075,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $600,00
Nuosavybës biudþetas $326.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $5,00
Loðimuose laimëti pinigai $
Loðimuose pralaimëti pinigai $
Didþiausias loðimø laimëjimas $
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $5,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
11823 ið 22508
52.53%
Sunaudota sprogmenø (kg) 73
Tavo nuþudyti þmonës 2270
Kitø nuþudyti þmonës 289
Nuþudyti nusikaltëliai 12
Nuþudyti gaujø nariai 1079
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1913
Sunaikinti automobiliai/motociklai 224
Sunaikinti laivai 2
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 112
Pridaryta þalos uþ $1.534.737,00
Perðautos padangos 156
Ðûviai á galvà 912
Sukelti gaisrai 397
Policija
policijos kyðiai 3
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 276
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 155
Paisekimas 71.77%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 280.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 11
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 443º
Rasti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 99.05ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:02
Toliausiai dviem ratais 62.31ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:41
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:41
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3482543.16ft
Pësèiomis nueita 370450.97ft
Plaukte nuplaukta 7027.70ft
Automobiliu nuvaþiuota 1837266.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 22993.56ft
Motociklu nuvaþiuota 859523.38ft
Laivu nuplaukta 34965.84ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 74105.48ft
Lëktuvu nuskrista 254806.64ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 20516.67ft
Bëgimo takeliu nubëgta 886.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 4:56
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 1:49
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:36
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 1 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 19
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 16
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:27
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:23
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:15
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:58
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 3:03
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:25
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:45
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!