About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Urbs
Last Updated: 07/03/05 22:21
Viewed 4683 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 91.44%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (9488)
Paskutinë Pereita Misija Nrg-500
Þaidimo laikas 58:33
Þaidime praëjusios dienos 208 dienos
Þaidimas iðsaugotas 171
Apsilankymai ligoninëje 33
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë 260
Suvalgyti patiekalai 90
Perdaþyti automobiliai 31
Gimnastikos salë aplankyta 8
Sukèiauta 1
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
137 ið 240 bandymø
57.08%
Perpurkðti grafitai 12 out of 100
12%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 13 out of 50
26%
Surinktos kriauklës 2 out of 50
4%
Didþiausias ðtangos svoris 120lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 117.78ft
paskutinis ðokiø rezultatas 7650
Þaidëjo statistikos
Storumas 11%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 40%
Seksualumas 70%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 1%
Lakûnø reitingas Captain
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 10
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 4
Aplankytos prostitutës 5
Progresas su Denise 46.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 15.00%
Progresas su Millie 38.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 56
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 22
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 9
Viso nuþudyta gaujø nariø 58
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1864
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $86.100,00
Mados biudþetas $35.825,00
Tatuiruoèiø biudþetas $3.659,00
Kirpyklø biudþetas $1.280,00
Prostituèiø biudþetas $140,00
Striptizo klubø biudþetas $220,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $711,00
Visas apsipirkimo biudþetas $127.575,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.800,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $5.009,00
Loðimuose laimëti pinigai $4.703,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $306,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $2.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $200,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
21992 ið 29063
75.67%
Sunaudota sprogmenø (kg) 194
Tavo nuþudyti þmonës 4173
Kitø nuþudyti þmonës 529
Nuþudyti nusikaltëliai 31
Nuþudyti gaujø nariai 1808
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3297
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1034
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 152
Pridaryta þalos uþ $3.176.793,00
Perðautos padangos 150
Ðûviai á galvà 1748
Sukelti gaisrai 761
Policija
policijos kyðiai 13
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 474
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 358
Paisekimas 57.08%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6253.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 73
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 694º
Rasti unikalûs ðuoliai 19 out of 70
27.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 7 out of 70
10%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 966.99ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:21
Toliausiai ant priekinio rato 281.83ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:09
Toliausiai dviem ratais 649285504.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:19
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:19
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 7938026.66ft
Pësèiomis nueita 657666.69ft
Plaukte nuplaukta 16736.10ft
Automobiliu nuvaþiuota 3272693.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 323185.31ft
Motociklu nuvaþiuota 2304765.00ft
Laivu nuplaukta 43057.35ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 439.63ft
Sraigtasparniu nuskrista 321094.00ft
Lëktuvu nuskrista 996215.50ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 2173.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:20
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:51
Skrydþiø laikas 2:03
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $829,00
Nuveþti keleiviai 8
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $1.000,00
Sàvadavimo lygis 4
Sàvadautos merginos 4
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $1.200,00
Eksportuoti automobiliai 3 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 20:54
Pristatyti siuntiniai 57
Padarytos nuotraukos 107
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 37
BMX geriausias laikas 2:45
NRG-500 geriausias laikas 2:52
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:40
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:51
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:46
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:42
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:34
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:27
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:57
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:38
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:12
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:58
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:29
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:12
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:45
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:03
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:31
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:05
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:09
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:24
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:17
Geriausias laikas - World War Aces 2:27
Geriausias laikas - Barnstorming 5:39
Geriausias laikas - Military Service 5:23
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:40
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 3:50
Geriausias laikas - Heli Hell 5:41

Get Stats Like These!