About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Urbs
Last Updated: 07/03/05 22:21
Viewed 4537 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 91.44%
Ranking kryminalny Foot-soldier (9488)
Ostatnia Wykonana Misja Nrg-500
Czas grania 58:33
Miniête dni w grze 208 dni
Iloœæ zapisañ gry 171
Liczba odwiedzin w szpitalu 33
Razy utopiony 1
Szczêœcie 260
Liczba zjedzonych posi³ków 90
Przemalowania samochodów 31
Iloœæ odwiedzin na si³owni 8
Iloœc wpisanych kodów 1
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
137 po 240 próbach
57.08%
Zamalowane tagi 12 out of 100
12%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 13 out of 50
26%
Zebrane ostrygi 2 out of 50
4%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 120lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 117.78ft
Ostatni wynik w tañczeniu 7650
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 11%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 40%
Seksapil 70%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 1%
Ranga pilota Captain
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 10
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 4
Liczba us³ug dziwek 5
Postêp z Denise 46.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 15.00%
Postêp z Millie 38.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 56
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 22
Zabici zrekrutowani 9
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 58
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1864
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $86 100,00
Kasa wydana na modê $35 825,00
Kasa wydana na tatua¿e $3 659,00
Kasa wydana na fryzjera $1 280,00
Kasa wydana na dziwki $140,00
Kasa wydana na klub striptizerski $220,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $711,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $127 575,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 800,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $5 009,00
Kasa wygrana w kasynach $4 703,00
Kasa przegrana w kasynach $306,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $2 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $200,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
21992 z 29063
75.67%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 194
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4173
Ludzie zniszczeni przez innych 529
Zniszczeni kryminaliœci 31
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1808
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3297
Zniszczone pojazdy ziemne 1034
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 152
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 176 793,00
Liczba przebitych kó³ 150
Liczba strza³ów w g³owê 1748
Wywo³ane po¿ary 761
Policja
Iloœæ ³apówek 13
Liczba zdobytych gwiazdek 474
Liczba straconych gwiazdek 358
EfektywnoϾ 57.08%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6253.33ft
Najwy¿szy skok 73
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 694º
Unikalne skoki znalezione 19 out of 70
27.14%
Unikalne skoki wykonane 7 out of 70
10%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 966.99ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:21
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 281.83ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:09
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 649285504.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:19
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:19
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 7938026.66ft
Dystans pokonany na nogach 657666.69ft
Dystans pokonany wp³aw 16736.10ft
Dystans pokonany samochodem 3272693.75ft
Dystans pokonany rowerem 323185.31ft
Dystans pokonany motocyklem 2304765.00ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 43057.35ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 439.63ft
Dystans pokonany helikopterem 321094.00ft
Dystans pokonany samolotem 996215.50ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 2173.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:20
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:51
Czas lotu 2:03
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $829,00
Podwiezieni pasa¿erowie 8
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 1
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $1 000,00
Poziom alfonsa 4
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $1 200,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 3 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 20:54
Dostarczone paczki 57
Pstrykniête zdjêcia 107
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 37
BMX Najlepszy czas 2:45
NRG-500 Najlepszy czas 2:52
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:40
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:51
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:46
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:42
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:34
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:27
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:57
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:38
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:12
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:58
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:29
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:12
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:45
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:03
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:31
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:05
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:09
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:24
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:17
Najlepszy czas w World War Aces 2:27
Najlepszy czas w Barnstorming 5:39
Najlepszy czas w Military Service 5:23
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:40
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:50
Najlepszy czas w Heli Hell 5:41

Get Stats Like These!