About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Ursel
Last Updated: 07/17/05 09:43
Viewed 4188 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 65.78%
Ranking kryminalny Foot-soldier (8813)
Ostatnia Wykonana Misja Saint Mark's Bistro
Czas grania 44:28
Miniête dni w grze 194 dni
Iloœæ zapisañ gry 164
Liczba odwiedzin w szpitalu 85
Razy utopiony 1
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 29
Przemalowania samochodów 16
Iloœæ odwiedzin na si³owni 9
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
93 po 242 próbach
38.43%
Zamalowane tagi 52 out of 100
52%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 14 out of 50
28%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 240lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 80lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 1
Najdalszy skok na rowerze 73.33ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3560
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 3%
Wytrzyma³oœæ 86%
Respekt 62%
Pojemnoœæ p³uc 65%
Seksapil 26%
Musku³y 94%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 90%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 98%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 25%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 8
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 22.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 10.00%
Postêp z Millie 31.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Poor
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 7
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 18
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 2
Zabici zrekrutowani 6
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 6
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 328
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $15 080,00
Kasa wydana na modê $1 094,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 120,00
Kasa wydana na fryzjera $1 200,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $9 356,00
Kasa wydana na jedzenie $241,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $27 641,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 500,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $844 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $90 103 696,00
Kasa wygrana w kasynach $53 970 176,00
Kasa przegrana w kasynach $
Najwiêksza wygrana w kasynie $2 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $2 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
11181 z 12816
87.24%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 192
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1765
Ludzie zniszczeni przez innych 385
Zniszczeni kryminaliœci 31
Zniszczeni cz³onkowie gangów 279
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 978
Zniszczone pojazdy ziemne 406
Zniczone ³odzie 1
Zniszczone helikoptery i samoloty 137
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 410 507,00
Liczba przebitych kó³ 228
Liczba strza³ów w g³owê 590
Wywo³ane po¿ary 731
Policja
Iloœæ ³apówek 6
Liczba zdobytych gwiazdek 336
Liczba straconych gwiazdek 207
EfektywnoϾ 38.43%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 226.67ft
Najwy¿szy skok 17
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 1016º
Unikalne skoki znalezione 9 out of 70
12.86%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1163.98ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:18
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 243.29ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 37.07ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:12
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:12
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 5705867.64ft
Dystans pokonany na nogach 516923.94ft
Dystans pokonany wp³aw 21484.24ft
Dystans pokonany samochodem 3225191.50ft
Dystans pokonany rowerem 67575.32ft
Dystans pokonany motocyklem 836608.81ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 80696.45ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 200652.94ft
Dystans pokonany samolotem 704904.44ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 35913.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 15916.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 4:56
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 3:53
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:44
Czas lotu 1:32
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 1
Kryminaliœci zabici w Vigilante 1
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 10
Ludzie uratowani w misji medyka 55
Kasa zarobiona w taksówce $4 241,00
Podwiezieni pasa¿erowie 26
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 8 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 13
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:30
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:32
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:37
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:37
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!