About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Wyattx17
Last Updated: 06/21/05 06:21
Viewed 3933 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 49.20%
Nusikaltëlio reitingas Jacker (4976)
Paskutinë Pereita Misija Dam And Blast
Þaidimo laikas 28:42
Þaidime praëjusios dienos 125 dienos
Þaidimas iðsaugotas 139
Apsilankymai ligoninëje 40
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë 60
Suvalgyti patiekalai 37
Perdaþyti automobiliai 15
Gimnastikos salë aplankyta 10
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
80 ið 110 bandymø
72.73%
Perpurkðti grafitai 10 out of 100
10%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 3 out of 50
6%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 100lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3010
Þaidëjo statistikos
Storumas 19%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 65%
Seksualumas 19%
Raumenys 60%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 36%
Skraidymo gabumai 65%
Motociklø vairavimo gabumai 33%
Dviraèiø vairavimo gabumai 95%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Pilot Officer
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 5
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 30.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 35
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 46
Verbuoti gaujos nariai 75
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 49
Viso nuþudyta gaujø nariø 75
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1561
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $40.980,00
Mados biudþetas $340,00
Tatuiruoèiø biudþetas $70,00
Kirpyklø biudþetas $750,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $5.020,00
Maisto biudþetas $276,00
Visas apsipirkimo biudþetas $45.986,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.400,00
Nuosavybës biudþetas $350.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $2.523,00
Loðimuose laimëti pinigai $5.525,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $
Didþiausias loðimø laimëjimas $5.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $125,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
10705 ið 21487
49.82%
Sunaudota sprogmenø (kg) 110
Tavo nuþudyti þmonës 2609
Kitø nuþudyti þmonës 399
Nuþudyti nusikaltëliai 48
Nuþudyti gaujø nariai 1486
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1671
Sunaikinti automobiliai/motociklai 304
Sunaikinti laivai 2
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 89
Pridaryta þalos uþ $1.265.658,00
Perðautos padangos 152
Ðûviai á galvà 1138
Sukelti gaisrai 335
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 231
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 182
Paisekimas 72.73%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 240.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 11
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 424º
Rasti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1637.55ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:46
Toliausiai ant priekinio rato 54.57ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:12
Toliausiai dviem ratais 0.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:31
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:31
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3164109.82ft
Pësèiomis nueita 483534.22ft
Plaukte nuplaukta 7131.40ft
Automobiliu nuvaþiuota 1719072.88ft
Dviraèiu nuvaþiuota 166371.95ft
Motociklu nuvaþiuota 481662.81ft
Laivu nuplaukta 3281.32ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 36302.91ft
Lëktuvu nuskrista 192135.67ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 74616.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 14:56
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 5:31
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:25
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 74
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 3:06
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:39
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:07
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:10
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!