About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: anthonx
Last Updated: 08/20/05 17:39
Viewed 3837 times


Translate this page from German: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 3.74%
Ranking kryminalny Square (39)
Ostatnia Wykonana Misja Drive-by
Czas grania 1:23
Miniête dni w grze 6 dni
Iloœæ zapisañ gry 7
Liczba odwiedzin w szpitalu 1
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 4
Przemalowania samochodów 1
Iloœæ odwiedzin na si³owni 2
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
7 po 9 próbach
77.78%
Zamalowane tagi 6 von 100
6%
Zrobione zdjêcia 0 von 50
0%
Zebrane podkowy 0 von 50
0%
Zebrane ostrygi 0 von 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce -1073741824kgs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach -1073741824kgs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 0
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 19%
Wytrzyma³oœæ 10%
Respekt 3%
Pojemnoœæ p³uc 0%
Seksapil 4%
Musku³y 25%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 0%
Umiejêtnoœæ latania 0%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 0%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 5%
Hazard 0%
Ranga pilota 0
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 0
Liczba zaliczonych dziewczyn 0
Liczba udanych randek 0
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Schlecht
Pistolet z t³umikiem Schlecht
Desert Eagle Schlecht
Shotgun Schlecht
Sawn-off shotgun Schlecht
Combat shotgun Schlecht
Pistolet maszynowy Schlecht
SMG Schlecht
AK47 Schlecht
M4 Schlecht
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 0
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0
Utrzymane terytoria 11
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 11
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 0
Zabici zrekrutowani 0
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 0
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 21
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $0,00
Kasa wydana na modê $100,00
Kasa wydana na tatua¿e $50,00
Kasa wydana na fryzjera $150,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $17,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $317,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $0,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $0,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $
Kasa wygrana w kasynach $
Kasa przegrana w kasynach $
Najwiêksza wygrana w kasynie $
Najmniejsza wygrana w kasynie $
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
45 z 90
50%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 0
Ludzie zniszczeni przez ciebie 43
Ludzie zniszczeni przez innych 22
Zniszczeni kryminaliœci 0
Zniszczeni cz³onkowie gangów 7
Zabicia od ostatniego zapisania gry 27
Zanotowane zabójstwa 5
Zniszczone pojazdy ziemne 4
Zniczone ³odzie 0
Zniszczone helikoptery i samoloty 0
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $16 649,00
Liczba przebitych kó³ 5
Liczba strza³ów w g³owê 3
Wywo³ane po¿ary 0
Policja
Iloœæ ³apówek 0
Liczba zdobytych gwiazdek 9
Liczba straconych gwiazdek 9
EfektywnoϾ 77.78%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Bisher keine Irrsinns-Stunts ges
Najd³uszy skok 14.00m
Najwy¿szy skok 1
najwiêcej fiko³ków przy skoku 0
Najwiêkszy obrót przy skoku 39º
Unikalne skoki znalezione 0 von 70
0%
Unikalne skoki wykonane 0 von 70
0%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00m
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 0.00m
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 0.00m
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 28760.56m
Dystans pokonany na nogach 3639.36m
Dystans pokonany wp³aw 45.89m
Dystans pokonany samochodem 22352.66m
Dystans pokonany rowerem 2722.65m
Dystans pokonany motocyklem 0.00m
Dystans pokonany ³odzi¹ 0.00m
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00m
Dystans pokonany helikopterem 0.00m
Dystans pokonany samolotem 0.00m
Dystans pokonany na rowerze treningowym 0.00m
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00m
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:00
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:00
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 10
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 0
Najlepszy czas w Lowrider Race 0
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 0
Najlepszy czas w Badlands A 0
Najlepsza pozycja w Badlands B 0
Najlepszy czas w Badlands B 0
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!