About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: armo
Last Updated: 07/12/05 00:26
Viewed 3874 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 40.11%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (10072)
Paskutinë Pereita Misija Supply Lines...
Þaidimo laikas 30:03
Þaidime praëjusios dienos 109 dienos
Þaidimas iðsaugotas 124
Apsilankymai ligoninëje 6
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 45
Perdaþyti automobiliai 9
Gimnastikos salë aplankyta 17
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
63 ið 110 bandymø
57.27%
Perpurkðti grafitai 16 out of 100
16%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 2 out of 50
4%
Didþiausias ðtangos svoris 160lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 93.33ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3800
Þaidëjo statistikos
Storumas 14%
Iðtvermë 100%
Pagarba 90%
Plauèiø talpa 25%
Seksualumas 32%
Raumenys 82%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 8%
Skraidymo gabumai 12%
Motociklø vairavimo gabumai 45%
Dviraèiø vairavimo gabumai 5%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Flyboy
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 11
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 33.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 20
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 31
Verbuoti gaujos nariai 29
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 21
Viso nuþudyta gaujø nariø 75
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1005
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $24.640,00
Mados biudþetas $1.515,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.145,00
Kirpyklø biudþetas $800,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $120,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $1.770,00
Maisto biudþetas $414,00
Visas apsipirkimo biudþetas $30.134,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $800,00
Nuosavybës biudþetas $250.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $24.250,00
Loðimuose laimëti pinigai $42.000,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $
Didþiausias loðimø laimëjimas $16.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $3.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
11797 ið 30616
38.53%
Sunaudota sprogmenø (kg) 147
Tavo nuþudyti þmonës 1879
Kitø nuþudyti þmonës 301
Nuþudyti nusikaltëliai 22
Nuþudyti gaujø nariai 985
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1626
Sunaikinti automobiliai/motociklai 181
Sunaikinti laivai 1
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 261
Pridaryta þalos uþ $2.071.869,00
Perðautos padangos 113
Ðûviai á galvà 533
Sukelti gaisrai 334
Policija
policijos kyðiai 6
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 242
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 140
Paisekimas 57.27%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 423.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 14
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 302º
Rasti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 128.72ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:04
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 2477588.54ft
Pësèiomis nueita 532780.44ft
Plaukte nuplaukta 14315.14ft
Automobiliu nuvaþiuota 1021612.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 34411.86ft
Motociklu nuvaþiuota 618119.69ft
Laivu nuplaukta 43629.58ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 11.78ft
Lëktuvu nuskrista 70094.22ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 142613.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 18:30
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:07
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 3
Greitàja iðgelbëti þmonës 6
Taksi uþdirbti pinigai $15,00
Nuveþti keleiviai 1
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 1
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 15
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:43
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:41
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:45
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!