About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: armo
Last Updated: 07/12/05 00:26
Viewed 3872 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 40.11%
Ranking kryminalny Hoo-rider (10072)
Ostatnia Wykonana Misja Supply Lines...
Czas grania 30:03
Miniête dni w grze 109 dni
Iloœæ zapisañ gry 124
Liczba odwiedzin w szpitalu 6
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 45
Przemalowania samochodów 9
Iloœæ odwiedzin na si³owni 17
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
63 po 110 próbach
57.27%
Zamalowane tagi 16 out of 100
16%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 2 out of 50
4%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 160lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 93.33ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3800
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 14%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 90%
Pojemnoœæ p³uc 25%
Seksapil 32%
Musku³y 82%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 8%
Umiejêtnoœæ latania 12%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 45%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 5%
Hazard 0%
Ranga pilota Flyboy
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 1
Liczba udanych randek 11
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 33.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Poor
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 20
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 31
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 29
Zabici zrekrutowani 21
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 75
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1005
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $24 640,00
Kasa wydana na modê $1 515,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 145,00
Kasa wydana na fryzjera $800,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $120,00
Kasa wydana na tuning aut $1 770,00
Kasa wydana na jedzenie $414,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $30 134,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $800,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $250 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $24 250,00
Kasa wygrana w kasynach $42 000,00
Kasa przegrana w kasynach $
Najwiêksza wygrana w kasynie $16 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $3 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
11797 z 30616
38.53%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 147
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1879
Ludzie zniszczeni przez innych 301
Zniszczeni kryminaliœci 22
Zniszczeni cz³onkowie gangów 985
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1626
Zniszczone pojazdy ziemne 181
Zniczone ³odzie 1
Zniszczone helikoptery i samoloty 261
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 071 869,00
Liczba przebitych kó³ 113
Liczba strza³ów w g³owê 533
Wywo³ane po¿ary 334
Policja
Iloœæ ³apówek 6
Liczba zdobytych gwiazdek 242
Liczba straconych gwiazdek 140
EfektywnoϾ 57.27%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 423.33ft
Najwy¿szy skok 14
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 302º
Unikalne skoki znalezione 5 out of 70
7.14%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 128.72ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:04
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 2477588.54ft
Dystans pokonany na nogach 532780.44ft
Dystans pokonany wp³aw 14315.14ft
Dystans pokonany samochodem 1021612.50ft
Dystans pokonany rowerem 34411.86ft
Dystans pokonany motocyklem 618119.69ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 43629.58ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 11.78ft
Dystans pokonany samolotem 70094.22ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 142613.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 18:30
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:07
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 3
Ludzie uratowani w misji medyka 6
Kasa zarobiona w taksówce $15,00
Podwiezieni pasa¿erowie 1
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 1
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 15
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:43
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:41
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:45
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!