About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: bricktop
Last Updated: 06/24/05 14:28
Viewed 3217 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 6.95%
Ranking kryminalny Pee-Wee (567)
Ostatnia Wykonana Misja Cesar Vialpando
Czas grania 10:29
Miniête dni w grze 35 dni
Iloœæ zapisañ gry 27
Liczba odwiedzin w szpitalu 4
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 15
Przemalowania samochodów 7
Iloœæ odwiedzin na si³owni 16
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
12 po 18 próbach
66.67%
Zamalowane tagi 28 out of 100
28%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 9 out of 50
18%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 120lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 2.22ft
Ostatni wynik w tañczeniu 0
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 9%
Pojemnoœæ p³uc 20%
Seksapil 54%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 2%
Umiejêtnoœæ latania 0%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 0%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 20%
Hazard 0%
Ranga pilota 0
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 0
Liczba zaliczonych dziewczyn 0
Liczba udanych randek 0
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Poor
AK47 Poor
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 0
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0
Utrzymane terytoria 11
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 11
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 0
Zabici zrekrutowani 0
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 7
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 126
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $0,00
Kasa wydana na modê $785,00
Kasa wydana na tatua¿e $70,00
Kasa wydana na fryzjera $350,00
Kasa wydana na dziwki $44,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $150,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $1 355,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $600,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $0,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $155,00
Kasa wygrana w kasynach $
Kasa przegrana w kasynach $
Najwiêksza wygrana w kasynie $
Najmniejsza wygrana w kasynie $100,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
782 z 1025
76.29%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 1
Ludzie zniszczeni przez ciebie 257
Ludzie zniszczeni przez innych 68
Zniszczeni kryminaliœci 0
Zniszczeni cz³onkowie gangów 106
Zabicia od ostatniego zapisania gry 3
Zanotowane zabójstwa 132
Zniszczone pojazdy ziemne 35
Zniczone ³odzie 0
Zniszczone helikoptery i samoloty 0
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $65 664,00
Liczba przebitych kó³ 23
Liczba strza³ów w g³owê 47
Wywo³ane po¿ary 1
Policja
Iloœæ ³apówek 1
Liczba zdobytych gwiazdek 57
Liczba straconych gwiazdek 47
EfektywnoϾ 66.67%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 263.33ft
Najwy¿szy skok 7
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 540º
Unikalne skoki znalezione 1 out of 70
1.43%
Unikalne skoki wykonane 1 out of 70
1.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 40.28ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:02
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 0.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 697722.74ft
Dystans pokonany na nogach 110033.95ft
Dystans pokonany wp³aw 17325.76ft
Dystans pokonany samochodem 287635.25ft
Dystans pokonany rowerem 46659.77ft
Dystans pokonany motocyklem 71448.02ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 0.00ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 0.00ft
Dystans pokonany samolotem 0.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 161226.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 3393.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 26:23
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 2:23
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:00
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 0
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 0
Najlepszy czas w Lowrider Race 0
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 0
Najlepszy czas w Badlands A 0
Najlepsza pozycja w Badlands B 0
Najlepszy czas w Badlands B 0
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!