About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: calavera
Last Updated: 08/09/05 20:52
Viewed 3335 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (9391)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 85:22
Þaidime praëjusios dienos 320 dienos
Þaidimas iðsaugotas 434
Apsilankymai ligoninëje 3
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 78
Perdaþyti automobiliai 39
Gimnastikos salë aplankyta 15
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
146 ið 245 bandymø
59.59%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 22
Tolimiausias metimas 111.11ft
paskutinis ðokiø rezultatas 7320
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 93%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 50%
Raumenys 55%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 85%
Lakûnø reitingas Wedge
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 72
Tragiðkø pasimatymø skaièius 3
Prieita iki galo su mergina 47
Aplankytos prostitutës 6
Progresas su Denise 96.00%
Progresas su Michelle 100.00%
Progresas su Helena 100.00%
Progresas su Barbara 100.00%
Progresas su Katie 100.00%
Progresas su Millie 100.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 48
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 75.47%
Priklausanèios teritorijos 40
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 40
Verbuoti gaujos nariai 56
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 36
Viso nuþudyta gaujø nariø 96
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1770
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $27.740,00
Mados biudþetas $76.917,00
Tatuiruoèiø biudþetas $3.105,00
Kirpyklø biudþetas $1.050,00
Prostituèiø biudþetas $56,00
Striptizo klubø biudþetas $120,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $103.754,00
Maisto biudþetas $159,00
Visas apsipirkimo biudþetas $198.975,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.700,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $851.120,00
Loðimuose laimëti pinigai $250.040,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $601.080,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $50.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $25.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 14
Parduota pavogtø dalykø 37
Vagystëmis uþdirbti pinigai $11.580,00
Didþiausias vagysèiø grobis $8.000,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
12694 ið 19359
65.57%
Sunaudota sprogmenø (kg) 222
Tavo nuþudyti þmonës 3644
Kitø nuþudyti þmonës 787
Nuþudyti nusikaltëliai 98
Nuþudyti gaujø nariai 1695
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3156
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1158
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 122
Pridaryta þalos uþ $3.318.617,00
Perðautos padangos 239
Ðûviai á galvà 1789
Sukelti gaisrai 769
Policija
policijos kyðiai 3
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 547
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 424
Paisekimas 59.59%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6260.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 23
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 893º
Rasti unikalûs ðuoliai 15 out of 70
21.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 8 out of 70
11.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 904.89ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:10
Toliausiai ant priekinio rato 243.19ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:17
Toliausiai dviem ratais 152.62ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 3:52
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 11376003.39ft
Pësèiomis nueita 872314.13ft
Plaukte nuplaukta 26944.21ft
Automobiliu nuvaþiuota 5872394.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 357899.78ft
Motociklu nuvaþiuota 2270889.00ft
Laivu nuplaukta 127056.05ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 707145.56ft
Lëktuvu nuskrista 1083183.50ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 58176.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 9:58
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:41
Skrydþiø laikas 3:09
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 81
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $6.785,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 10
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $39.100,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 4
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $11.400,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 17:53
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 315
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 26
BMX geriausias laikas 2:51
NRG-500 geriausias laikas 2:17
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:28
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:53
Geriausias rato laikas - dirt track 0:54
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:27
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:52
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:52
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 2:06
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:37
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:20
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:27
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:12
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:13
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:05
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:32
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:18
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:41
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:02
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:04
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:19
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:18
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:30
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:06
Geriausias laikas - World War Aces 2:43
Geriausias laikas - Barnstorming 6:28
Geriausias laikas - Military Service 9:16
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 5:41
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 6:38
Geriausias laikas - Heli Hell 8:51

Get Stats Like These!