About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: danielcena
Last Updated: 05/23/07 23:03
Viewed 2619 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas OG (210544)
Paskutinë Pereita Misija Military Service
Þaidimo laikas 92:33
Þaidime praëjusios dienos 375 dienos
Þaidimas iðsaugotas 491
Apsilankymai ligoninëje 29
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 117
Perdaþyti automobiliai 17
Gimnastikos salë aplankyta 33
Sukèiauta 91
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
145 ið 343 bandymø
42.27%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 43.33ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3800
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 44%
Raumenys 79%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 24
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 16
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 35.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu 0
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG 0
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 56
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 64
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 33
Viso nuþudyta gaujø nariø 101
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2024
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $1.353.540,00
Mados biudþetas $113.599,00
Tatuiruoèiø biudþetas $3.961,00
Kirpyklø biudþetas $2.200,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $176.076,00
Maisto biudþetas $724,00
Visas apsipirkimo biudþetas $1.637.650,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.500,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $24.512.940,00
Loðimuose laimëti pinigai $34.180.816,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $1.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 15
Parduota pavogtø dalykø 38
Vagystëmis uþdirbti pinigai $14.600,00
Didþiausias vagysèiø grobis $8.820,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
33136 ið 41231
80.37%
Sunaudota sprogmenø (kg) 152
Tavo nuþudyti þmonës 5429
Kitø nuþudyti þmonës 804
Nuþudyti nusikaltëliai 168
Nuþudyti gaujø nariai 1960
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 4128
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1992
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 184
Pridaryta þalos uþ $7.624.373,00
Perðautos padangos 381
Ðûviai á galvà 1132
Sukelti gaisrai 2051
Policija
policijos kyðiai 9
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 810
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 368
Paisekimas 42.27%
Keliskart suimtas 5
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6253.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 135
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1120º
Rasti unikalûs ðuoliai 8 out of 70
11.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 7 out of 70
10%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 543.83ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 159.22ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 154.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:26
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:29
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 12829837.11ft
Pësèiomis nueita 1208594.50ft
Plaukte nuplaukta 74284.79ft
Automobiliu nuvaþiuota 6366237.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 494451.72ft
Motociklu nuvaþiuota 2031242.88ft
Laivu nuplaukta 58894.82ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.01ft
Sraigtasparniu nuskrista 801119.56ft
Lëktuvu nuskrista 1656298.50ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 119540.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 19173.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 16:21
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 7:45
Laikas su raketine kuprine 0:57
Skrydþiø laikas 4:21
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 107
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 80
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 81
Taksi uþdirbti pinigai $13.591,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $30.960,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 6
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $13.200,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 6
Karjere uþtruktas laikas 22:34
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 110
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 3:00
Kickstart - geriausias rezultatas 28
BMX geriausias laikas 2:40
NRG-500 geriausias laikas 2:28
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:33
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:37
Geriausias rato laikas - dirt track 0:53
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:38
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:55
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:54
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:54
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:50
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:25
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:50
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:26
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:26
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:59
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 3:17
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:34
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:43
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:05
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:37
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:12
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:24
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:27
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:17
Geriausias laikas - World War Aces 2:08
Geriausias laikas - Barnstorming 4:54
Geriausias laikas - Military Service 5:03
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 4:30
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:50
Geriausias laikas - Heli Hell 9:19

Get Stats Like These!