About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: dant
Last Updated: 08/09/09 10:16
Viewed 2499 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas OG (209938)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 48:30
Þaidime praëjusios dienos 155 dienos
Þaidimas iðsaugotas 198
Apsilankymai ligoninëje 2
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 40
Perdaþyti automobiliai 27
Gimnastikos salë aplankyta 17
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
144 ið 190 bandymø
75.79%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 4780
Þaidëjo statistikos
Storumas 2%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 0%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 59
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 54
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 98.00%
Progresas su Helena 100.00%
Progresas su Barbara 100.00%
Progresas su Katie 100.00%
Progresas su Millie 98.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 57
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 9
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 3
Viso nuþudyta gaujø nariø 76
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2045
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $192.840,00
Mados biudþetas $114.100,00
Tatuiruoèiø biudþetas $655,00
Kirpyklø biudþetas $660,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $50.232,00
Maisto biudþetas $365,00
Visas apsipirkimo biudþetas $354.202,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $600,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $36.000.000,00
Loðimuose laimëti pinigai $14.000.000,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $22.000.000,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $2.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
42269 ið 66091
63.96%
Sunaudota sprogmenø (kg) 319
Tavo nuþudyti þmonës 4146
Kitø nuþudyti þmonës 299
Nuþudyti nusikaltëliai 115
Nuþudyti gaujø nariai 2061
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3808
Sunaikinti automobiliai/motociklai 891
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 145
Pridaryta þalos uþ $5.286.869,00
Perðautos padangos 185
Ðûviai á galvà 769
Sukelti gaisrai 923
Policija
policijos kyðiai 0
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 8246
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 88
Paisekimas 75.79%
Keliskart suimtas 2
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 14930.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 901
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 15
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 10925º
Rasti unikalûs ðuoliai 70 out of 70
100%
Atlikti unikalûs ðuoliai 70 out of 70
100%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1604.75ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:22
Toliausiai ant priekinio rato 194.71ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 304.08ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:01
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:01
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 6851350.88ft
Pësèiomis nueita 449758.91ft
Plaukte nuplaukta 10614.64ft
Automobiliu nuvaþiuota 3005834.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 377382.44ft
Motociklu nuvaþiuota 1778591.00ft
Laivu nuplaukta 19895.57ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 370406.63ft
Lëktuvu nuskrista 783476.94ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 55390.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 8:03
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:48
Skrydþiø laikas 1:52
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $29.691,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $31.400,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $12.000,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 22:14
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 61
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 61
BMX geriausias laikas 1:44
NRG-500 geriausias laikas 3:58
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:19
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:35
Geriausias rato laikas - dirt track 0:51
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:15
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:50
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:45
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:42
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:42
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:11
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:19
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 2:57
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 2:44
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:45
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:28
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:12
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:48
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:33
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:05
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 2:53
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:06
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:30
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:06
Geriausias laikas - World War Aces 2:18
Geriausias laikas - Barnstorming 5:19
Geriausias laikas - Military Service 5:40
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 2:39
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 2:39
Geriausias laikas - Heli Hell 4:13

Get Stats Like These!