About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: darky83
Last Updated: 06/26/05 20:17
Viewed 3293 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 57.75%
Ranking kryminalny Shooter (6337)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 31:50
Miniête dni w grze 130 dni
Iloœæ zapisañ gry 177
Liczba odwiedzin w szpitalu 13
Razy utopiony 0
Szczêœcie 80
Liczba zjedzonych posi³ków 10
Przemalowania samochodów 12
Iloœæ odwiedzin na si³owni 22
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
101 po 129 próbach
78.29%
Zamalowane tagi 6 out of 100
6%
Zrobione zdjêcia 1 out of 50
2%
Zebrane podkowy 4 out of 50
8%
Zebrane ostrygi 2 out of 50
4%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 5110
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 90%
Seksapil 24%
Musku³y 99%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 56%
Umiejêtnoœæ latania 75%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 70%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 5%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 18
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 10
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Gangster
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 33
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 60.38%
Utrzymane terytoria 32
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 32
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 10
Zabici zrekrutowani 3
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 20
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1146
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $74 380,00
Kasa wydana na modê $1 107,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 147,00
Kasa wydana na fryzjera $1 030,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $1 150,00
Kasa wydana na jedzenie $50,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $77 714,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $190 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $
Kasa wygrana w kasynach $
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $
Najmniejsza wygrana w kasynie $
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
12154 z 21333
56.97%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 90
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2509
Ludzie zniszczeni przez innych 346
Zniszczeni kryminaliœci 4
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1101
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2148
Zniszczone pojazdy ziemne 282
Zniczone ³odzie 8
Zniszczone helikoptery i samoloty 108
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 390 444,00
Liczba przebitych kó³ 166
Liczba strza³ów w g³owê 1069
Wywo³ane po¿ary 383
Policja
Iloœæ ³apówek 7
Liczba zdobytych gwiazdek 207
Liczba straconych gwiazdek 151
EfektywnoϾ 78.29%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 460.00ft
Najwy¿szy skok 12
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 326º
Unikalne skoki znalezione 5 out of 70
7.14%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1280.76ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:11
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 182.65ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 133.87ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:34
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:34
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3892720.46ft
Dystans pokonany na nogach 381423.81ft
Dystans pokonany wp³aw 18155.66ft
Dystans pokonany samochodem 2055492.50ft
Dystans pokonany rowerem 32703.73ft
Dystans pokonany motocyklem 715621.00ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 14057.58ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 154743.88ft
Dystans pokonany samolotem 413808.97ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 53183.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 53530.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 7:03
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 17:13
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:11
Czas lotu 0:54
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 28
Wykonane poziomy na strzelnicy 8 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:28
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:27
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:12
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!